203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

تحلیل پروژه آماری(قسمت پنجم)

تحلیل عاملی اکتشافی

تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر یک رویکرد استقرایی است که در آن پژوهشگران با استفاده از یک راهبرد از پایین به بالا، از مشاهده های خاص نتیجه گیری میکنند. این نتیجه گیری درواقع همان تفسیر عامل است که بر پایه  متغیرهای اندازه گیری شده ای که با آن همبستگی قوی دارند صورت میگیرد. به این ترتیب این متغیر های اندازه گیری شده، نشان گرهای عامل هایی می شوند که از تحلیل آماری بدست آمده اند.

جزوه ی زیر به بررسی تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS پرداخته . 

یک پرسشنامه و تحلیل مربوط به آن به عنوان مثال قرار گرفته شده است .

Factor Analaysis.pdf

Porsesh nameh.pdf

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه