203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

تحلیل پروژه آماری(قسمت هفتم)

تفاوت آمار پارامتریک و ناپارامتریک

آمار - پارامتریک

آزمون‌های آماری با دو رویکرد کلی ساخته شده و ساخته می‌شوند. یک رویکرد این است که بر اساس توزیع‌های آماری موجود آزمون‌های آمار ساخته شوند. مثلا آزمونی بر مبنای توزیع نرمال، پواسون و ... طراحی شود. در این موارد آزمون ساخته شده، در شرایطی که داده‌ها توزیع مفروض آزمون آماری را داشته باشند، نتایج دقیقی ایجاد خواهد کرد. اما در شرایطی که داده‌ها دارای توزیع مفروض نباشند، دیگر نمی‌توان بر درستی نتایج بدست آمده بوسیله آن آزمون اعتماد کرد.
به آزمون‌هایی از این جنس که بر مبنای توزیع‌های آماری ساخته می‌شوند، آزمون‌های پارامتریک می‌گویند. در کل این شاخه، آمار پارامتریک نام دارد.

آمار - ناپارامتریک

رویکرد دیگر در ساخت آزمون‌های آماری این است که آزمون‌ها بر مبنای توزیع آماری خاصی ساخته نمی‌شوند. یعنی توزیع خاصی را مفروضه ی کار قرار نمی‌دهند و نیازی نیست که داده‌ها دارای توزیع خاصی باشند. به این نوع آزمون‌ها، آزمون‌های ناپارامتریک یا آزاد-توزیع می‌گویند. این شاخه علم آمار نیز، آمار ناپارامتریک نام دارد.

چه زمانی بایستی از آمار پارامتریک و چه زمانی از آمار ناپارامتریک استفاده کنیم؟
زمانی که از روایی و اعتبار داده‌های بدست آمده از ابزارهای اندازه‌گیری اطمینان داشته باشیم و داده‌ها دارای توزیع مفروض آزمون آماری مد نظر باشند، آنگاه مجاز به استفاده از آزمون پارامتریک مد نظر هستیم. اما زمانی که داده‌ها دارای توزیع مفروض نباشند و یا داده‌های به دست آمده بوسیله ابزار اندازه‌گیری روایی و اعتبار بالایی نداشته باشند (به صورتی که نتوان حداقل فاصله‌ای بودن مقیاس داده‌ها را تأیید کرد. نه اینکه روایی و اعتبار پایین داشته باشند) آنگاه ما مجاز به استفاده از آزمون‌ها پارامتریک نیستیم و بایستی از آزمون‌ها ناپارامتریک استفاده کنیم.
در شرایطی که از روایی و اعتبار داده‌های بدست آمده از ابزارهای اندازه‌گیری اطمینان داشته باشیم اما توزیع مفروض داده‌ها برقرار نباشد؛ آنگاه اگر امکانش باشد که با یک تبدیل‌ غیرخطی توزیع داده‌ها را به توزیع مد نظر تبدیل کرد، در این شرایط نیز می‌توان از آزمون‌های پارامتریک استفاده کرد.

منبع:
1. آمارپردازان پایتخت
2. https://telegram.me/joinchat/B110gTwDAU6GAbYvlCKLrw

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه