203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

مدیریت (قسمت اول)

 

روشهای مديريت

چنانچه در صدد هدايت و رهبري يك گروه، يك شركت، يك ارتشيا يك كشور هستید، مشكل اولیه اي كه با آن روبه رو مي شويد ، سوق دادن افراد به جهتي يكسان است كه مي‌توان گفت اين امر همان شكل مودبانه " وادار كردن افراد به آنچه كه شما مي خواهید " است. به محض اينكه گروه شما بیش از يك نفر مي شود ، شما افرادي متفاوت با دستور كارهاي متفاوت خواهید داشت. آن ها چیزهايي متفاوت از آنچه شما مي خواهید، مي خواهند. مشكل ترغیب افراد براي حركت در جهت شما (يا دست كم در جهتي مشابه) براي شروع دشوار است. اين مشكل مشابه، مشكل اساسي سیاستمداراني است كه پس از انتخاب شدن، مي خواهند وعده هاي خود در جهت حذف ضايعات، خرابي ها و ... را در دولت محقق نمايند. همچنین مشكل مشابهي براي يك فرمانده نظامي است كه مي خواهد
نیروهاي ارتش را از سربازان جهت مقابله با دشمن تامین كند.
در اينجا دو ديدگاه كلي وجود دارد كه به عنوان روشهاي مديريتي شناخته شده اند :
١- روش فرمان و كنترل
٢- روش شناخت
شكل فرمان و كنترل مديريت بر اساس مديريت نظامي مي باشد. در وهله اول، ايده اين روش اين است كه آنچه به آنها گفته مي شود، انجام دهند و چنانچه انجام نشود، سرشان داد مي زنند تا آن كار را انجام دهند. برخي مديران كه از اين تكنیك استفاده مي كنند، در واقع آن را در ارتش آموخته اند و تصور مي كنند اين تنها راهي است كه از طريق آن مطلوبیت كار حاصل مي شود و روش بهتري به نظرشان نمي آيد. قبل از هر چیز بايد دانست كه افراد از اين روش خیلي خوششان نمي آيد. مسئله ديگري كه بعنوان مانع در اين روش وجود دارد در عمل كار را خراب مي كند، اين است كه مديريت، داراي زمان كافي براي مديريت بطور دقیق بر جزئیات در اين مرحله نیست. در روش ديگر كه هدف آن مديريت به وسیله شناخت افراد از اهداف مي باشد و روش شناخت نامیده شده است، به نظر علمي تر مي آيد. اين روش نسبت به روش قبلي نیازمند مهارت هاي میان فردي است و اگر آن را درست انجام دهید، بهتر از روش قبل كار مي‌كند و ثمر مي‌دهد. روش "شناخت" راهي است براي ايجاد انگیزه اصلي. براي بر عهده داشتن مديريت به روش شناخت، شما بايد تمامي مهارتهاي اجتماعي كه به شناساندن بیشتر اهداف سازمان به كارمندان كمك ميكند را دارا باشید و آنها را به كار بنديد، به طوري كه انگیزه آنها برانگیخته شود. سپس بايد اطلاعات لازم را به آنها بدهید تا بتوانند در جهت صحیح پیشروند.

چگونه افراد را با سازمان و اهداف آن آشنا مي سازيد؟

در كل، مديريت شناخت شما را نیازمند ايجاد يك گروه به هم پیوسته مانند يك خانواده مي‌سازد كه افراد آن، از حس وفاداري و تعهد نسبت به همكارانشان برخوردار باشند.

نتیجه گیري

شیوه هاي مديريتي بسیار متفاوتي وجود دارد، درست به همان اندازه كه مدير وجود دارد. دو روش كه يكي از آنها آسان و غیر كاربردي و ديگري سخت اما كارآمد مي باشد، به شما معرفي شد. اين شیوه هاي كاربردي ممكن است در بسیاري از شركتها و سازمانها مورد استفاده قرار گیرند. اما آنچه ارزشمند است، كاربرد پذيري آن روش در شناخت اهداف سازمان به كارمندان و در نتیجه پیشرفت چشمگیر آن سازمان در حیطه عملیاتي خود است.

 

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه