203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله(قسمت سوم)

تحقيقــی كــه يــك محقــق انجــام مــيدهــد از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت و ممكــن اســت تعــداد زيــادی از افــراد آن را مطالعــه كننــد روی ايــن اصــل مقالــه هایی كــه از كــار محقــق منتــشر مــی شــود بايــد بــه شــكل قابــل قبــول و منطقــی تنظــيم و همــه اســتانداردهای لازم در آن رعايــت شــود. بــه عبــارت ديگــر يــك مقالــه علمــی ره آورد تجربــه و تمــرين در ســازماندهی فكــری اســت. بــه ايــن معنــی كــه نويــسنده مقالــه مــی آمــوزد تــا نتــايج پژوهــشهای خــود را بــه شــكل مــنظم (سيستماتيك) طبقه بندی كند و به ساده ترين روش بيان كند. اكثر مقالات پژوهش از الگوي زير پيروی می كنند. عنــوان، چكيــده يــا خلاصــه تحقيــق، مقدمــه، مــواد و روشــها، نتــايج ، بحــث و نتيجــه گيــری ، سپاس و منابع
عنــوان مناســب ، بايــد اطلاعــاتی در مــورد محتــوای مقالــه در دســترس خواننــدگان قــرار دهــد بــه عبــارتی بايــد مفهــوم اصــلی پــژوهش را نــشان دهــد و بــه طــور خلاصــه مــضمون اصــلی پــژوهش و متغيرهای اصلی و رابطه آنها را با هم مشخص کند.
عنــوان مقالــه بايــد كوتــاه، دقيــق، رســا و جــذاب باشــد. عنــوان بايــد بــه گونــه ای انتخــاب شــود كــه نظــر خواننــدگاني را كــه ابتــدا فهرســت مطالــب را مــرور مــی كننــد جــذب و جلــب نمايــد . از عبــاراتی چــون «بررســيهــای انجــام شــده بــر ...» يــا «مطالعــه ...» و غيــره اســتفاده نگــردد. بعــضی مجــلات يــا ويراســتاران تعــداد كلمــات يــا حــروف مــورد اســتفاده در عنــوان مقالــه را بــسيار محــدود ســاخته انــد (براي مثال 10 كلمه يا كمتر) . در صــفحه عنــوان مقالــه بــه دنبــال عنــوان پــژوهش نــام مؤلــف يــا مؤلفــان ذكــر مــی شــود و در ســطر زيــر آن نــام مؤســسه، بخــش، دانــشكده يــا دانــشگاهی كــه هــر يــك از مؤلفــان يــا پژوهــشگران در آن مشغول به كار هستند، درج می شود . ترتيــب قــرار گــرفتن نــام مؤلفــان بــه دنبــال يكــديگر بايــد متناســب بــا ميــزان همكــاري آنــان در انجــام پــژوهش باشــد . يعنــي ابتــدا نــام كــسی كــه بيــشتر از همــه در اجــرای پــژوهش نقــش داشــته ذكــر مــی شــود، بعــد نــام كــسی كــه از ايــن لحــاظ بعــد از نفــر اول قــرار دارد ... امــا اگــر ميــزان مــشاركت همــه افــراد در اجــرای پــژوهش يكــسان اســت اســامی آنــان بــه ترتيــب حــروف الفبــا بــه دنبــال هــم قرار می گيرند . در صــفحه عنــوان مقالــه ، بايــد عنــوان مكــرر كــه خلاصــه شــده ای از عنــوان اصــلی اســت، ذكــر شــود. اين عنوان در سرصفحات مقاله درج خواهد شد.

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه