203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله(قسمت چهارم)

چكيده:

در مجــلات علمــي چكيــده و خلاصــه مــشابه يكديگرنــد ، هــر چنــد معنــاي آنهــا در فرهنــگ لغــات بــا يكديگر متفاوت است. مجلات يكي از دو نام را بر ميگزينند . در آغاز مقالــه پژوهــشي خلاصــهاي بــسيار فــشرده از مراحــل و نتــايج پــژوهش آورده مــيشــود . چكيــده بــه خواننــده كمــك مــيكنــد تــا بــه ســرعت از محتــواي مقالــه آگــاه شــود . اغلــب خواننــدگان ابتــدا چكيــده يــك مقالــه را مطالعــه مــيكننــد و بــر اســاس برداشــتهاي خــود تــصميم بــه مطالعــه مقالــه مــيگيرنــد . بــه عبــارت ديگــر، خلاصــه بــه ماننــد ويتــرين هــر مقالــه عمــل مــيكنــد . بنــابر ايــن ســعي كنيد چكيده را گيرا بنويسيد و نكات اصلي پژوهش را در آن منظور كنيد . چكيـده بايـد يافتـه هـاي مهـم پـژوهش را بـه طـور خلاصـه ارائـه دهـد و هـر چنـد كوتـاه اسـت امـا بايـد متــضمن نكــات اصــلي باشــد . معمــولاً چكيــده مقــالات از 150 تــا 250 واژه تــشكيل شــده اســت . امــا بــراي تهيــه آن بايــد ضــوابط هــر مجلــه را رعايــت كنيــد (ايــن ضــوابط در قــسمت دســتورالعمل تهيه مقاله قيد مي شود . چهار بخش عمد هر چكيده عبارتست از:
1- هـــدف در ايـــن قـــسمت موضـــوع پـــژوهش و هـــدف تحقيـــق در صورت امكان در يك يا دو جمله بيان مي گردد .
2 -روش بررســي در ايــن قــسمت آزمــودنيهــا بــا ذكــر ويژگيهــاي ضــروري ماننــد روش نمونــــه گيــــري ، تعــــداد ، نــــوع ، جــــنس و ماننــــد آنهــــا مــــشخص مــــيشــــوند.
همچنـــين روش آزمـــايش ، شـــامل ابزارهـــا و دســـتگاهها ، شـــيوة جمـــعآوري دادههـــا ، نـــام آزمونهاي آماري و ساير موارد ضروري بيان ميگردد .
3- در ايــن قــسمت يافتــه هــا كــه شــامل ســطح معنــيدار آمــاري اســت و نتــايج اصــلي بــه دســت آمــده در حــد امكــان در يــك يــا دو جملــه بيــان مــيگــردد . از صــفات مــبهم استفاده نكنيد .
4 –بحث تفــسير نتــايج از نظــر اهميــت و كاربردهــاي احتمــالي در ايــن قــسمت و تا حد امكان در يك يا دو جمله بيان ميگردد .

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه