The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله(قسمت ششم)

ملاکهای محتوایي مقاله

یكي از مهمترین ابعاد مقاله علمي، محتواي علمي و ارزشمنديِ هاي كیفي آن است. مقاله باید یافته مهمي را در دانش بشر گزارش نماید و داراي پیامي آشكار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد كه آیا مطالب او آنقدر مهم است كه انتشار آن قابل توجیه باشد. آیا دیگران از آن بهره خواهند برد؟ و آیا نتایج پژوهش او، كار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهاي محتوایي پژوهش علمي اشاره ميگردد كه توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقاي كیفیت آن كمك مي نماید.
- فرایند تفکر: تفكر، تلاش براي معلوم كردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. بنابراین اساسي ترین محور محتوایي یك پژوهش علمي، آن است كه مجهولي را روشن نماید. بر این اساس، هر پژوهش علمي در پي پاسخ دادن به پرسشهایي است كه تاكنون براي مخاطبان كشف نشده است. از این رو پژوهش علمي همیشه با طرح یك یا چند سئوال آغاز ميشود كه محقق در صدد پاسخگویي به آنهاست.
- منطقي بودن: منطق كه راه درست اندیشیدن و صحیح استدالل آوردن را مي آموزاند، ابزار ضروري یك مقاله علمي است و محقق باید شایستگي الزم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجهگیري داشته باشد. قواعد تعریف، طبقه بندي، استنباطهاي قیاسي و استقرایي، روشهاي مختلف نمونهبرداري و غیره همه از ویژگيهاي منطقي یك مقاله علمي است كه محقق باید به آنها توجه داشته باشد.
- انسجام و نظامدار بودن: مرتبط بودن اجزاي مختلف مقاله با همدیگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعي با همدیگر، از جمله مواردي است كه به تحقیق، یكپارچگي و انسجام ميبخشد. بر این اساس، محقق باید عناوین فرعي مقاله خود را با نظمي منطقي از یكدیگر مجزا كرده، ارتباط بخشها را مشخص نماید.
- تراكمي بودن: از آنجا كه هدف پژوهش پاسخ دادن به سئوال هایي است كه تا آن زمان دست كم از نظر محقق، پاسخي منطقي براي آن وجود نداشته است، هر پژوهش علمي باید از یك سو به منظور كشف دانش جدید، و از سوي دیگر، براي تكمیل دانش، صورت پذیرد. بنابراین هدف اصلي یك مقاله، كشف یا تكمیل دانش بشري است، نه تكرار دوباره آن با عبارات مختلف.
- تناسب موضوع با نیازهاي فعلي جامعه علمي: هر پژوهش علمي باید نیازهاي اساسي جامعه علمي خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسایل برآید؛ بنابراین از طرح موضوعاتي كه از اولویت تحقیقي برخوردار نیستند و جامعه علمي، بدانها نیاز ندارد، باید احتراز نمود.
- خالقیت و نوآوري: هر تحقیق علمي زماني ميتواند در ارتقاي سطح دانش، موفق و موثر باشد كه از فكري بدیع و خاالق برخوردار باشد. مقالاتی كه به جمع آوري صرف بسنده مي كنند، نميتوانند سهم عمدهاي در پیشرفت دانش بشري داشته باشند.
- توضیح مطلب در حدا ضرورت: از جمله مواردي كه محقق در گزارش نویسي پژوهش خود گویي باید بدان توجه كند، پرهیز از حاشیهروي و زیاده افراطي است؛ همچنان كه خلاصه گویي نباید به حداي باشد كه به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حداي مطالب را تبیین كند كه مقصود وي براي خواننده، روشن شود.
- متناسب بودن با نظریه ها: هر رشته علمي، متشكل از نظریه ها و قوانیني است كه مورد اتفاق صاحبنظران آن فن است. یافتههاي به دست آمده در تحقیقات میداني یا توصیفي نباید با قوانین كلي آن رشته تخصصي منافات داشته باشد.
- اجتناب از كلي گویي: هدف نهایي علم، صورتبندي یك "نظریه" و "تبیین كردن" یكي از اصول مهم نظریه است. از این رو محقق باید بتواند مباحث علمي خود را به روشني توضیح دهد و با زبان گویا آن را تبیین و از كلي گویي اجتناب نماید.
- گزارش روششناسي تحقیق: "تحقیق" فرایندي است كه از طریق آن ميتوان درباره ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت الزم را كسب كرد. در این فرایند چگونگي گردآوري شواهد و تبدیل آنها به یافته ها "روششناسي" نامیده ميشود. این سئوال كه چگونه داده ها باید گردآوري شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوري كه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممكن كاهش یابد؟ از موارد مهم تحقیق علمي است.
- یك تحقیق علمي زماني مي تواند مطالب خود را به اثبات برساند كه از روش گردآوري مناسبي برخوردار، و آن روشها در مقاله به خوبي بیان شده باشد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه