The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله(قسمت هفتم)

ساختار مقاله (1)

علمي نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدَّون است. در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزشهاي محتوایي را مراعات كرد، بلكه باید از ساختار روشمندي نیز پیروي كرد. امروزه تحقیقات فراواني انجام ميشود، اما تنها بخش كوچكي از آنها در مقالات منتشر ميگردد. یكي از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاري مقاله علمي است.  ساختار مقاله و تهیه گزارش از یك پژوهش علمي، با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در یك تقسیم بندي كلي، روشهاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم ميكنند. روشهاي كمي كه در آنها از داده های کمی در تحقیق استفاده می شود(تحقیقات میداني) و روشهاي كیفي كه در آنها از داده هاي كیفي (تحقیقات كتابخانه ای) استفاده ميشود.

موضوع یا عنوان مقاله

عنوان، مفهوم اصلي مقاله را نشان ميدهد و باید به طور خلاصه، مضمون اصلي پژوهش را نشان دهد. ابتدا عنوان مقاله باید جذاب باشد، یعني به گونه اي انتخاب شود كه نظر خوانندگان را جلب نماید. همچنین عنوان باید كوتاه و گویا و تنها بیانگر متغیرهاي اصلي پژوهش باشد. تعداد كلمات در عنوان را حداكثر دوازده واژه بیان كرده اند.
نام مؤلف یا مؤلفان و سازمان وابسته بعد از عنوان پژوهش و در سطر زیر آن، نام دانشگاه یا مؤسسه كه هر یك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، مي آید. اگر پژوهش به وسیله دو یا چند نفر انجام بگیرد و همه آنها به یك دانشگاه یا مؤسسه وابسته باشند، نام مؤسسه یكبار، آن هم به دنبال نام مؤلفان ذكر مي شود. اما اگر هر یك از مؤلفان به سازمان خاصي وابسته باشند، باید بعد از نام هر یك از آنان، بلافاصله نام مؤسسه اي كه به آن وابسته اند، ذكر شود. ترتیب قرار گرفتن نام مؤلفان به دنبال یكدیگر، معمولا متناسب با میزان مشاركت آنان در انجام پژوهش است؛ اما اگر میزان مشاركت همه افراد در اجراي پژوهش یكسان باشد، اسامي آنان به ترتیب حروف الفبا در دنبال هم قرار ميگیرد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه