The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله(قسمت هشتم)

ساختار مقاله (2)

مراحل مقدماتي گزارش پژوهشي


چكیده
چكیده، خلاصه جامعي از محتواي یك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجراي اصلي پژوهش را در خود دارد. هدفها، پرسشها، روشها، یافته ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چكیده آورده می شود. در چكیده باید از ذكر هرگونه توضیح اضافي خودداري شود. مطالب چكیده باید بدون ارزشیابي و نقد از زبان خود پژوهشگر تهیه شود. چكیده در حقیقت بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته ميشود و نباید پیش از انجام گزارش، پژوهش تهیه شود. طول چكیده براي مقاله، بستگي به روشهاي خاص هر مجله دارد و معمولا 150كلمه پیشنهاد شده است.
واژگان كلیدي
معمولا در انتهاي چكیده، واژگان كلیدي پژوهش را بیان ميكنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكیده و آشنایي اجمالي با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتي در این مقاله مورد با توجه به حجم و محتواي مقاله، پنج تا هفت واژه كلیدي در هر مقاله توجه قرار گرفته است.
ساختار مقاله مبتني بر پژوهش میداني
روشها و اصول كلي ناظر بر گزارش فعالیت پژوهشي شاخه هاي علوم، تقریبا به طور خاصي به كار ميروند كه همگي متكي بر "روش علمي" است. انجمن روان شناسان (APA) به منظور تسهیل در امر انتقال روش نتایج پژوهش، الگوي استاندارد شده اي را در اختیار مؤلفان قرار داده تا در موقع تهیه گزارش پژوهشي خود، آن اصول را به كار گیرند و تقریبا همه مجله هاي معتبر علوم انساني در تهیه و تنظیم نوشته هاي پژوهش خود از آنها پیروي ميكنند. كه در زیر به اختصار به مراحل آن اشاره ميگردد.
مقدمه
هر مقاله علمي با یك مقدمه شروع ميشود و آن، خالصه اي از فصل اول و دوم پایان نامه ها و رساله هاست كه به طور مختصر به بیان كلیات تحقیق و بررسي مختصري از پیشینه آن مي پردازد؛ بنابراین در مقدمه مقاله مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنیادي و كاربردي به صورت مختصر بیان ميگردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است، پرداخته مي شود. مقدمه باید یك منطق اساسي را در تحقیق بیان كند و به خواننده نشان دهد كه چرا این تحقیق ادامه منطقي گزارشهاي پیشین است. در این بخش پس از نتیجه گیري از پژوهشهاي بررسي شده، محقق باید پرسشهاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بیان كرده و به تعریف متغیرهاي تحقیق به صورت عملیاتي بپردازد.
روش
هدف اساسي از بیان روش آن است كه به گونه اي دقیق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نماید و همچنین درباره اعتبار نتایج داوري كند؛ بنابراین مؤلف باید همه مراحل اجرا، از جمله آزمودنيها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحلیل داده ها را بیان كند.
نتایج
در این بخش، توصیف كاملی با استفاده از مطالعات آماري مورد استفاده، صورت می گیرد و بهترین روش آن است كه داده ها از طریق شكل و نمودار یا جدول، نمایش داده شوند. ساختار بخش نتایج، معمولا مبتني بر ترتیب منطقي پرسشها یا فرضیه ها و نیز وابسته به تأیید شدن یا نشده فرضیه هاست. ترتیب بیان نتایج نیز یا برحسب ترتیب تنطیم سؤالها یا فرضیه هاي آنهاست، یا برحسب اهمیت آنها. متداول ترین و جالبترین یافته ها و سپس، یافته هاي كم اهمیت تر ارائه مي شود.
نتیجه گیري
در این قسمت محقق باید به نتیجه معقول، منطقي و مستدل را ارایه کند. نداشتن تعصب و سوگیري غیرمنصفانه در نتیجه گیري، ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایي براي تحقیقات آینده، مشخص كردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه