203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله (قسمت نهم)

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصیفي

اصول به كارگرفته شده در پژوهشهاي توصیفي  با اصول پژوهشهاي میداني، مقداري متفاوت است. هر چند این اصول ممكن است با توجه به موضوعهاي مختلف تحقیقي و رشته هاي مختلف تغییر نماید، ساختار کلی كه تقریبا همه پژوهشهاي توصیفي باید در قالب آن درآیند، به شرح زیر است.

مقدمه

آنچه در مقدمه یك مقاله تحقیق كتابخانه اي قرارميگیرد - همانند تحقیفات میداني - كلیاتي است كه محقق باید قبل از شروع بحث، آن را براي خواننده روشن نماید؛ مانند تعریف و بیان مسئله تحقیق، تبیین ضرورت انجام آن و اهدافي كه این تحقیق به دنبال دارد. همچنین محقق باید خالصه اي از سابقه بحث را كه به طور مستقیم مرتبط با موضوع استبیان كند و در نهایت توضیح دهد كه این مقاله به دنبال كشف یا به دست آوردن چه مسئله اي است؛ به عبارتي، مجهولات یا سؤالهاي مورد نظر چیست كه این مقاله درصدد بیان آنها است.

طرح بحث (متن) 

در این بخش، مؤلف وارد اصل مسئله ميشود. در اینجا باید با توجه به موضوعي كه مقاله در پي تحقیق آن است، عناوین فرعيتر از هم متمایز گردند. محقق در تبیین این قسمت از بحث، باید اصول مهم قواعد محتوایي مقاله را مورد توجه قراردهد و سعي كند آنها را مراعات نماید؛ اصولي مانند: منطقي و مستدل بودن، منظم و منسجم بودن، تناسب بحث با عنوان اصلي، ارتباط منطقي بین عناوین فرعيتر در مسئله، خالقیت و نوآوري در محتوا، اجتناب از كلي گویي، مستند بودن بحث در مورد نظریه هاي علمي و دیني، جلوگیري از حاشیه روي افراطي كه به انحراف بحث از مسیر اصلي م يانجامد و موجب خستگي خواننده ميشود و همچنین پرهیز از خالصه گویي و موجزگویي تفریطي كه به ابهام در فهم مي انجامد، رعایت امانت حقوق مؤلفان، اجتناب از استناد دادن به صورت افراطي، توجه داشتن به ابعاد مختلف مسئله و امثال اینها.

نتیجه گیري

در این قسمت محقق باید به نتیجه معقول، منطقي و مستدل برسد. نداشتن تعصب و سوگیري غیرمنصفانه در نتیجه گیري، ارتباط دادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارائه راهبردها و پیشنهادهایي براي تحقیقات آینده، مشخص كردن نقش نتایج در پیشبرد علوم بنیادي و كاربردي و امثال آن، از جمله مواردي است كه محقق باید به آنها توجه داشته باشد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه