203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

نگارش مقاله

نگارش مقاله(قسمت دوم)

  تكامــل منطقــي نظريــه يــا هــدف در قسمت مقدمه درج می گردد و بــه خواننــدگان چرایی نگاشته شدن مقاله ...

نگارش مقاله (قسمت اول)

فرایند پذیرش مقاله در مجلات علمی معمولا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار طولانی است و منجر به عقب افتادن ...

نگارش مقاله(قسمت دوم)

  تكامــل منطقــي نظريــه يــا هــدف در قسمت مقدمه درج می گردد و بــه خواننــدگان چرایی نگاشته شدن مقاله ...

نگارش مقاله (قسمت اول)

فرایند پذیرش مقاله در مجلات علمی معمولا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار طولانی است و منجر به عقب افتادن ...
Load More

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه