The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

متغیر و انواع آن: (قسمت اول

در آمار متغیر عنصری است که محقق قصد اندازه گیری آن‌را دارد و با توجه به اهداف اختصاصی تعیین می‌شود. برای تقسیم‌بندی متغیرها روش‌های مختلفی وجود دارد که به شرح دو روش آن می‌پردازیم. در روش اول متغیر براساس ماهیت خود متغیر تقسیم بندی می‌شود:

 

1- متغیر کمی (Qualitative):

متغیرهایی که از راه شمارش و اندازه‌گیری به دست می‌آید و با عدد و رقم بیان می‌شوند. به متغیری گفته می‌شود که با عدد نمایش داده می‌شود، و با یک ابزار اندازه‌گیری قابل اندازه‌گیری‌ست. متغیرهای کمی، متغیرهایی هستند که می‌توان برای آنها واحد و مبدأ اندازه گیری معین کرد، یعنی هر چه مقدار نسبت داده شده به متغیر زیادتر باشد، متغیر مقدار بیشتری از آن صفت را داراست. مانند قد، وزن، سن، فشار خون. متغیر کمی خود به دو نوع است: I- متغیر کمّی متصل(پيوسته) (Continuous): متغیری است که ماهیت آن به گونه‌ایست که دارای یکنواختی و یکپارچگی و تداوم در مقادیر آن وجود دارد و می‌تواند مقادیر کسری و اعشاری نیز بپذیرد. مانند طول، وزن، سن و... . II- متغیر کمّی منفصل(گسسته) (Discrete): متغیری است که بین واحدهای آن مقادیر کسری و اعشاری وجود ندارد. مثلا تعداد تخت‌های بیمارستان، تعداد افراد خانواده و ...

متغیر کمی را با مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌توان اندازه‌گیری کرد.

الف) متغیر کمی فاصله‌ای(Interval): در این مقیاس با به کار بردن یک مبدا قراردادی (صفر) نتیجه سنجش را با واحدهای ثابت و معین اندازه‌گیری می‌کنند، در نتیجه فاصله بین دو شئی یا صفت را از نظر صفت مورد بررسی معین می‌کند. صفر در این مقیاس به معنی فقدان آن خاصیت (متغیر) نمی‌باشد. مانند طول جسم، درجه حرارت که صفر آن قراردادی است.

 

ب) متغیرکمی نسبتی(Ratio): به اندازه‌هایی اطلاق می‌گردد که مانند مقیاس فاصله‌ای بین گروه‌ها نسبت واقعی وجود دارد و فاصله ها مساوی‌اند، با این تقاوت که صفر آن به معنی فقدان واقعی خاصیت مورد نظر است. مثلا غلظت هموگلوبین که در مقدار صفر واقعا صفت مورد نظر وجود ندارد.

 

 

 2 – متغیرکیفی (Qualitative):

متغیریست که کیفیت صفات را نشان می‌دهد و براساس آن جمعیت گروه‌بندی می‌شود. پژوهشگر توانایی اندازه گیری متغیر کیفی را ندارد به بیان دیگر با عدد و رقم بیان نمی‌شود. می‌توان برای نام‌گذاری مشاهدات یا اندازه گیری‌هایی که از این نوع متغیر بدست می‌آید، از اعداد استفاده کردد اما این اعداد واقعی نیستند و فقط کدهایی برای تشخیص اند و معنای کمّی ندارند. مثل نژاد، جنس، رنگ.

الف) متغیرکیفی اسمی (Nominal):

این مقیاس معمولا برای سنجش متغیرهای کیفی کاربرد دارد. در این مقیاس افراد را به گرو‌هایی تقسیم می‌شوند که هیچ اولویت خاصی نیز گروه‌ها برهم ندارند. مانند جنسیت (مرد/ زن)، وضعیت تأهل (مجرد/ متأهل/ بیوه).

ب) متقیر کیفی ترتیبی یا رتبه‌ای (Ordinal):

در مقیاس ترتیبی یا رتبه‌ای اعداد فقط سلسله مراتب اشیا را از لحاظ صفت متغیر نشان می‌دهد، به بیان دیگر افراد در گروه‌هایی قرار می‌گیرند که این گروه‌ها از نظر متغیر مورد نظر بر هم برتری دارند اما میزان این برتری قابل سنجش نیست. مانند سطح تحصیلات که به سه گروه بی‌سواد، کم سواد و با سواد تقسیم می‌شود. همچنین تومورها بر حسب درجة توسعة آنها مرحله‌بندي مي‌شوند.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه