The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

 بعد از جمع‌آوری و توصیف داده‌‌ها، متناسب با هدف مطالعه و نوع متغیرهای موجود، به تحلیل، تفسیر و نتیجه‌گیری از اطلاعات پرداخته می‌شود. در بین انواع مطالعات تنها برخی از مطالعات مشاهده‌ایی توصیفی فاقد آمار تحلیلی می‌باشند و صرفا آمار توصیفی برای آنها انجام می‌شود. اما بقیه مطالعات بسته به نوع هدف و نوع فرضیه یا سئوال پژوهشی مطرح در آنها باید دارای آمار تحلیلی باشند. با توجه به نوع متغیر، حجم نمونه و نرمالیتی داده­ ها آزمون‌­های آماری به دو بخش پارامتری و ناپارامتری تقسیم می­ شوند.به طور کلی اگر متغیرها از نوع کیفی باشد، از روشهای ناپارامتریک و اگر از نوع کمی باشد و فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال است، از روشهای پارامتریک و در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می‌شود.

 

1- مقایسه پارامتر جامعه مورد مطالعه با عدد یا نسبت ثابت

 

با آزمون One sample t-test محقق بررسی می‌کند که بین میانگین جامعه مورد مطالعه و عدد ثابت تفاوتی وجود دارد یا خیر. به بیان دیگر براساس یک گروه نمونه، میانگین جامعه را براورد می­کنیم.

 

در صورت برقرار نبودن شرایط پارامتری از آزمون ناپارامتری آن استفاده می‌شود. در این حالت دیگر شاخص مورد استفاده میانگین نبوده بلکه داده­ها به صورت کیفی فرض شده و از شاخص میانه در محاسبات استفاده می­ گردد. اگر متغیر مورد بررسی رتبه­ ای باشد از Run test و اگر اسمی باشد از chi-square استفاده می­شود.

 

 

 

2- مقایسه دو گروه مستقل

 

هنگامی که یک پژوهشگر در پی آن باشد که میانگین­ مربوط به یک متغیر را در دو گروه مستقل مقایسه نماید، در شرایط پارامتری و برقراری فرض برابری واریانس ها در دو گروه، از آزمون تی نمونه­ای مستقل استفاده می­ کنیم. در غیر اینصورت از آزمون ناپارامتری من-ویتنی mann-whitney استفاده می­ شود.

 

 

 

3- مقایسه دو نمونه در یک گروه (داده­های وابسته یا زوج شده)

 

گاهی اوقات یک محقق در نظر دارد که یک متغیر را در یک گروه قبل و بعد از انجام یک مداخله یا قبل و بعد از ایجاد یک شرایط یا رخداد خاص اندازه­ گیری نموده و آنها را با هم مقایسه کند. مثلا یک پژوهشگر ممکن است بخواهد تغییرات فشار خون را قبل و بعد از مصرف داروی a مقایسه کند. در این حالت داده­ ها مستقل از هم نیستند بلکه به نوعی به هم مرتبط و از هم تاثیرپذیرند. این دسته از نمونه ها را اصطلاحا نمونه­ ای زوج (paired) می­ گویند. در شرایط پارامتری از آزمون تی-زوجی (paired t-test) استفاده می­ کنیم.

 

در صورتی که شرایط پارامتری بر قرار نباشد از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون wilcoxon استفاده می­کنیم.

 

 

 

4-  مقایسه بیش از دو گروه مستقل

 

در بسیاری ازتحقیقات محقق ممکن است بخواهد مقایسه­هایی را در بیش از دو گروه انجام دهد، به عنوان مثال محقق می خواهد میزان فشار خون را در گروه­ های خونی مقایسه کند. بنابراین باید بین دو به­ دوی گروه­ ها مقایسه انجام شود. در این شرایط می­توان از طرح­ های انالیز واریانس (ANOVA) استفاده کرد. در طی این آزمون نهایتا یک P-value مشخص می­ شود که اگر منجر به معنی­ دار بودن آزمون شود، نشان می­ دهد که حداقل بین یکی از دو گروه مورد مقایسه اختلاف معنی­ داری وجود دارد. در این صورت محقق می­تواند با استفاده از آزمون­های post hoc تعیین کند که کدام دو گروه با هم اختلاف معنی­ دار داشته­ اند.

 

 

 

                             

 

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه