203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

انواع طرح‌ها در کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی یکی از بهترین روش های پژوهش در حوزه پزشکی و سلامتی است که با کنترل بسیاری از عوامل مداخله گر و مخدوش کننده تلاش می شود بهترین نتایج حاصل شود. این مطالعات عمدتا از نوع مداخله ای و به صورت دو گروه مورد و شاهدصورت میگیرند.

 

1- طرح‌های موازی (Parallel-Group trials):

گروه‌ها به طور هم‌زمان (موازی) مواجه (exposure) را دریافت می‌کنند و دنبال (follow) می‌شوند و در نهایت با آزمون‌های آماری مقایسه می‌شوند.

 2-طرح‌های متقاطع (cross over trials):

گروه اول ابتدا مواجه اول (درمان A) و سپس مواجه دوم (درمان B) و گروه دوم ابتدا درمان B و سپس درمان A را دریافت می‌کنند. فاصله زمانی بین گرفتن دو درمان (Wash out period)، فاصله‌ای است که اثر درمان اولی از بدن خارج شده باشد و توسط پزشک تعیین می‌شود. این طرح اگر به خوبی طراحی شود، به حجم نمونه کمتری از طرح‌های موازی نیاز دارد، چون همگنی تا حد زیادی کنترل می‌شود.

 3- طرح‌های تصادفی خوشه‌ای (Cluster randomized trials):

در این طرح به جای مطالعه بر روی افراد، بر روی گروه‌های بزرگتری مثل بیمارستان‌ها مطالعه می‌شوند، مثلا بیمارستان A درمان 1و بیمارستان B درمان 2 را دریافت می‌کنند.

 4- طرح‌های دنباله‌ای (Group sequentioal trials):

در تمامی طرح‌های ذکر شده نمی‌توان مطالعه را قبل از موعد مقرر (پایان مطالعه) بدون کاهش توان و افزایش خطا خاتمه داد (به دلایل اخلاقی، مسائل مالی و ...). در طرح‌های دنباله‌ای افراد بصورت دسته‌ای، مرحله مرحله وارد مطالعه می‌شوند و در هر مرحله آنالیز و تحلیل فی‌مابینی انجام می‌شود. در هر مرحله که آزمون معنی دار شد، مطالعه پایان می‌پذیرد. تعداد مراحل و تعداد افرادی که در هر مرحله وارد مطالعه می‌شوند، قبل از شروع مطالعه تعیین ‌شود. حجم نمونه مورد نیاز در این طرح بسیار کمتر از سایر طرحاست.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه