انتخاب مجله مناسب

قسمت اول -انتخاب مجله مناسب

قسمت اول -انتخاب مجله مناسب

چاپ مقاله: قبل ثبت مقاله در مجله باید به این نکته توجه داشت که یک مقاله باید از ساختار مناسب، ویرایش مناسب، ...
انتخاب مجله مناسب- بخش دوم

انتخاب مجله مناسب- بخش دوم

انواع مجله برای چاپ مقاله باید توجه داشته باشید که امروزه به طور کلی دو نوع مجله برای چاپ مقاله داریم یکی مجله ...
انتخاب مجله مناسب- بخش سوم

انتخاب مجله مناسب- بخش سوم

بررسی نمایه بودن مجلهISI :برای بررسی نمایه بودن مجله در لیست ISI THOMSON REUTERS شما باید نخست وارد سایت تامسون شده و سپس ...
انتخاب مجله مناسب- بخش چهارم

انتخاب مجله مناسب- بخش چهارم

ایندکس های معتبر بین المللی و داخلییکی از معیارهای انتخاب ژورنال توجه به آیین نامه های تشویق مقالات دانشگاه ...
انتخاب مجله مناسب- بخش پنجم

انتخاب مجله مناسب- بخش پنجم

انتخاب مجله مناسب-بخش ششم

انتخاب مجله مناسب-بخش ششم

انتخاب مجله مناسب-بخش هفتم

انتخاب مجله مناسب-بخش هفتم

انتخاب مجله مناسب - بخش هشتم

انتخاب مجله مناسب - بخش هشتم

معرفی پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest : پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest پیشرفت سریع علم کامپیوتر وکاربرد وسیعی که ...