نمودار میله ای (Bar Chart): در منوی Graph نمودار Bar را انتخاب کرده و در پنجره Bar Charts نوع نمودار (Simple, Clustered, Stacked) را انتخاب می کنیم و Define کلیک می شود.متغیر مورد نظر در قسمت Category Axis وارد می شود. بهتر است نمودار میله ای بر حسب درصد رسم شود. بدین منظور در قسمت Bars Represent گزینه %of cases را انتحاب می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار دایره ای (Pie chart): در منوی graph نمودار Pie را انتخاب کرده و بعد از آن متغیر مورد نظر را Define می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

به منظور نمایش متغیرهای کمی از نمودارهای دیگری که نشان دهنده پیوستگی بین متغیرهاست استفاده می شود:

نمودار مستطیلی (Histogram): با استفاده از این نمودار می توان نرمال بودن توزیع داده ها را بررسی نمود. اگر در گروه های بزرگ یعنی بیشتر از 40 نمونه نمودار مستطیلی به طور بصری با منحنی نرمال منطبق بود و کجی فاحشی نداشت، می توان نتیجه گرفت که توزیع در جامعه به احتمال بالایی نرمال است، ولی اگر نمودار مستطیلی به طور بصری کجی زیاد از حد نشان دهد، می توان گفت احتمالا توزیع در جامعه نیز کجی دارد. برای رسم این نمودار از منوی Graph نمودار Histogram را انتخاب و بعد از آن متغیر مورد نظر را تعریف می کنیم (نمودار در اینجا به عنوان نمونه آورده شده است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار جعبه ای (Box Plot): در این نمودار مقادیر حداقل، حداکثر، میانه (صدک 50ام)، چارک اول (صدک 25ام) و چارک سوم (صدک 75ام) نشان داده می شود. اغلب این نمودار برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نیست، رسم می شود. برای رسم این نمودار از منوی Graph گزینه Box plot را انتخاب، بعد از انتخاب نوع نمودار (Simple یا Clustered)، متغیر مورد نظر را در قسمت Variable وارد و Define می کنیم. با وارد کردن متغیر گروه بندی (کیفی) در قسمت Category Axis می توان برای هر گروه یک نمودار جعبه ای رسم کرد.

 

 

 

 

 

 

  نمودار پراکنش (Scatter Plot): ازین نمودار برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر کمی استفاده می شود. برای رسم نمودار گزینه Scatter را از منوی Graphsانتخاب می کنیم. پیش فرض SPSS رسم نمودار پراکنش ساده می باشد، گزینه Define را برای رسم نمودار کلیک می کنیم. در پنجره Simple Scatter Plot باز شده، یک متغیر را در قسمت محور X(X Axis) و متغیر دیگر را در قسمت محور Y(Y Axis) وارد نموده و OK را برای رسم نمودار کلیک می کنیم.