بخش دوم: توصیف داده ها

برای توصیف متغیرهای کیفی (مثل جنس، تحصیلات، شغل و ...) از جدول توزیع فراوانی که مقادیر فراوانی (Frequency)، درصد فراوانی نسبی (Percent)، درصد فراوانی نسبی معتبر (Valid percent) و فراوانی تجمعی (Cumulative percent) را نشان می دهد، استفاده می شود. مسیر زیر را در انتخاب کنید.

 

 

 

متغیرهای مورد نظر را وارد جعبه Variable و OK کنید.

 

 

سپس پنجره Output بطور خودکار باز می شود.

برای توصیف متغیرهای کمی (سن، وزن، قد، ...) شاخص های مرکزی (میانگین، ...) و شاخص های پراکندگی (دامنه، واریانس انحراف معیار و خطای معیار) محاسبه می شود.

 

 

 

متغیرهای مورد نظر به جعبه Variable منتقل و برای محاسبه شاخص های توصیفی گزینه Options در منوی Descriptive را کلیک و موارد مورد نظر را تیک می زنیم و cuntiniue را کلیک و منوی Descriptive را OK می کنیم.

 

 

در پنجره خروجی موارد مورد نظر در جدول descriptive statistics نشان داده می شود.