نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

تحقیقات علمی را که کاراترین و ایمن ترین درمان را خاص انسان معرفی می‌کند، کارآزکایی بالینی می‌گویند.

 

- در فاز اول اثر سمی دارو بر روی 80-20 فرد سالم داوطلب و یا بیمارانی که به هیچ درمانی پاسخ ندادند، بررسی می‌شود.

- در فاز دوم با استفاده از منحنی‌های مقدار-پاسخ برروی 200-100 فرد بیمار بررسی می‌شود دارو از چه دوزی پاسخ می‌دهد.

- در فاز سوم با استفاده از روش­های آماری تعیین می‌شود ایا درمان جدید نسبت به درمان استاندارد بهتر است یا نه؟!

- در فاز چهارم بازاریابی، اثرات دراز مدت دارو، تاثیر در جوامع مختلف و ... بررسی می‌شود.