نکاتی پیرامون حجم نمونه

- حجم نمونه قبل از انجام مطالعه تعیین می‌شود که اگر اختلافی بین دو گروه بود تعیین کنیم آیا اختلاف، اختلاف واقعی ست یا ناشی از شانس و تصادف؟!

 

- هرچه حجم نمونه بیشتر باشد، با اطمینان بیشتری می‌توان به این سوال پاسخ پاسخ داد که اختلاف، اختلاف واقعی است یا نه! هر چه توان بیشتر باشد اختلاف های کوچکتر زودتر معلوم می­ شود.

- حجم نمونه براساس نتایج مطالعات پیشین تعیین می­شود. تنها در مطالعات pilot حجم نمونه براساس نظر محقق تعیین می­ شود.

- در مطالعاتی که ریزش داریم باید درصد آن توسط محقق تعیین شود و براساس آن حجم نمونه تعیین شود.

- تنها عوامل هزینه، مسائل اخلاقی و عدم پراکندگی یکسان در گروه ها موجب نابرابری حجم نمونه گروه­ ها می­ شود.

- بزرگ بودن بیش از اندازه حجم نمونه باعث پرتوانی بیش از حد آزمون می‌شود، بدین معنی که ممکن است حتی اختلاف­ های خیلی کوچک و ناچیز معنی‌دار نشان داده شود.