نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

ممکن است مطالعات کارآزمایی انجام شده روی گروه‌های مختلف، کشورهای مختلف نتایج یکسانی نداشته باشند. حال چگونه از همه مطالعات نتیجه‌گیری کنیم؟ در این شرایط متاآنالیز انجام می‌شود. این مطالعه در پنج مرحله صورت می‌گیرد:

 

مرحله اول، ابتدا سوال مورد نظر را بصورت فرضیه در نظر گرفته می‌شود.

مرحله دوم مطالعات مشابه، مقالات، کتاب‌ها از تمامی موتورهای جستجو جمع‌آوری می‌شود.

مرحله سوم، قابلیت ترکیب شدن مطالعات براساس نقطه نظرات متفاوتی شامل طرح مطالعه، معیار ورود و خروج، پاسخ مورد مطالعه و معیار مقایسه شدن پاسخ بررسی می‌شوند و مطالعات کاملا یکسان از تمام لحاظ انتخاب می‌شوند.

مرحله چهارم، از مطالعات انتخاب شده تمامی اطلاعات را استخراج و کیفیت آنها را ارزیابی می‌شود.

مرحله پنجم، نتایج را با توجه به پاسخ مورد بررسی خلاصه و آنالیز آماری انجام می‌شود.

نتایج حاصل از این مطالعه قدرت تعمیم پذیری بالایی دارند. همچنین به دلیل حجم نمونه بالا، این مطالعات توان و قدرت زیادی دارند.

 در مرور سیستماتیک (Systematic review) مطالعات نقد می‌شود، نتایج خلاصه نمی‌شود و هیچ گونه آنالیز اماری صورت نمی‌گیرد. معمولا این مطالعات پیش نیاز متاآنالیز هستند.