اخرین مقاله ها

اخرین مقاله ها (8)

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 04:30

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

نوشته شده توسط

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

 بعد از جمع‌آوری و توصیف داده‌‌ها، متناسب با هدف مطالعه و نوع متغیرهای موجود، به تحلیل، تفسیر و نتیجه‌گیری از اطلاعات پرداخته می‌شود. در بین انواع مطالعات تنها برخی از مطالعات مشاهده‌ایی توصیفی فاقد آمار تحلیلی می‌باشند و صرفا آمار توصیفی برای آنها انجام می‌شود. اما بقیه مطالعات بسته به نوع هدف و نوع فرضیه یا سئوال پژوهشی مطرح در آنها باید دارای آمار تحلیلی باشند. با توجه به نوع متغیر، حجم نمونه و نرمالیتی داده­ ها آزمون‌­های آماری به دو بخش پارامتری و ناپارامتری تقسیم می­ شوند.به طور کلی اگر متغیرها از نوع کیفی باشد، از روشهای ناپارامتریک و اگر از نوع کمی باشد و فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال است، از روشهای پارامتریک و در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

 

دوشنبه, 22 -2668 ساعت 09:50

نکاتی پیرامون حجم نمونه

نوشته شده توسط

نکاتی پیرامون حجم نمونه

- حجم نمونه قبل از انجام مطالعه تعیین می‌شود که اگر اختلافی بین دو گروه بود تعیین کنیم آیا اختلاف، اختلاف واقعی ست یا ناشی از شانس و تصادف؟!

ادامه مطلب

 

 

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 04:25

نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

نوشته شده توسط

نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

تحقیقات علمی را که کاراترین و ایمن ترین درمان را خاص انسان معرفی می‌کند، کارآزکایی بالینی می‌گویند.

ادامه مطلب

 

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 04:42

انواع طرح‌ها در کارآزمایی بالینی

نوشته شده توسط

انواع طرح‌ها در کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی یکی از بهترین روش های پژوهش در حوزه پزشکی و سلامتی است که با کنترل بسیاری از عوامل مداخله گر و مخدوش کننده تلاش می شود بهترین نتایج حاصل شود. این مطالعات عمدتا از نوع مداخله ای و به صورت دو گروه مورد و شاهدصورت میگیرند.

ادامه مطلب

 

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 04:22

نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

نوشته شده توسط

نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

ممکن است مطالعات کارآزمایی انجام شده روی گروه‌های مختلف، کشورهای مختلف نتایج یکسانی نداشته باشند. حال چگونه از همه مطالعات نتیجه‌گیری کنیم؟ در این شرایط متاآنالیز انجام می‌شود. این مطالعه در پنج مرحله صورت می‌گیرد:

ادامه مطلب

 

پنج شنبه, 04 آذر 775 ساعت 04:14

بخش سوم: رسم نمودار

نوشته شده توسط

 

بخش سوم: رسم نمودار

جهت نمایش گرافیکی متغیرهای کیفی از نمودارهای زیر استفاده می شود:

نمودار میله ای (Bar Chart): در منوی Graph نمودار Bar را انتخاب کرده و در پنجره Bar Charts نوع نمودار (Simple, Clustered, Stacked) را انتخاب می کنیم و Define کلیک می شود.متغیر مورد نظر در قسمت Category Axis وارد می شود. بهتر است نمودار میله ای بر حسب درصد رسم شود. بدین منظور در قسمت Bars Represent گزینه %of cases را انتحاب می کنیم.

ادامه مطلب

 

سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 04:08

بخش دوم: آمار توصیفی

نوشته شده توسط

 

بخش دوم: آمار توصیفی

برای توصیف متغیرهای کیفی (مثل جنس، تحصیلات، شغل و ...) از جدول توزیع فراوانی که مقادیر فراوانی (Frequency)، درصد فراوانی نسبی (Percent)، درصد فراوانی نسبی معتبر (Valid percent) و فراوانی تجمعی (Cumulative percent) را نشان می دهد، استفاده می شود. مسیر زیر را در انتخاب کنید.

ادامه مطلب