نگارش مقاله

نگارش مقاله (قسمت اول)

نگارش مقاله (قسمت اول)

نگارش مقاله (قسمت اول)

فرایند پذیرش مقاله در مجلات علمی معمولا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بسیار طولانی است و منجر به عقب افتادن ...

نگارش مقاله(قسمت دوم)

نگارش مقاله(قسمت دوم)

نگارش مقاله(قسمت دوم)

تكامــل منطقــي نظريــه يــا هــدف در قسمت مقدمه درج می گردد و بــه خواننــدگان چرایی نگاشته شدن مقاله ...

نگارش مقاله(قسمت سوم)

نگارش مقاله(قسمت سوم)

نگارش مقاله(قسمت سوم)

تحقيقــی كــه يــك محقــق انجــام مــيدهــد از اهميــت زيــادي برخــوردار اســت و ممكــن اســت تعــداد ...

نگارش مقاله(قسمت چهارم)

نگارش مقاله(قسمت چهارم)

نگارش مقاله(قسمت چهارم)

چكيده: در مجــلات علمــي چكيــده و خلاصــه مــشابه يكديگرنــد ، هــر چنــد معنــاي آنهــا در فرهنــگ لغــات ...

نگارش مقاله(قسمت پنجم)

نگارش مقاله(قسمت پنجم)

نگارش مقاله(قسمت پنجم)

انواع مقاله به تفکیک محتوای اطلاعات‎ تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات مي­توان گفت که ...

نگارش مقاله(قسمت ششم)

نگارش مقاله(قسمت ششم)

نگارش مقاله(قسمت ششم)

ملاکهای محتوایي مقاله یكي از مهمترین ابعاد مقاله علمي، محتواي علمي و ارزشمنديِ هاي كیفي آن است. مقاله باید ...

نگارش مقاله(قسمت هفتم)

نگارش مقاله(قسمت هفتم)

نگارش مقاله(قسمت هفتم)

نگارش مقاله(قسمت هشتم)

نگارش مقاله(قسمت هشتم)

نگارش مقاله(قسمت هشتم)

نگارش مقاله (قسمت نهم)

نگارش مقاله (قسمت نهم)

نگارش مقاله (قسمت نهم)

نگارش مقاله (قسمت دهم)

نگارش مقاله (قسمت دهم)

نگارش مقاله (قسمت دهم)