نمایه سازی

نمایه سازی(قسمت اول)

نمایه سازی(قسمت اول)

نمایه سازی(قسمت اول)

اهداف، کارکردها و مراحل نمایه‌سازیهدف از نمایه‌سازی آماده‌کردن اسناد با هدف بازیابی است. در واقع هدف ...

نمایه سازی(قسمت دوم)

نمایه سازی(قسمت دوم)

نمایه سازی(قسمت دوم)

ملاكهاي انتخاب نشريه برای نمایه سازی در ISI در هنگام ارزيابي مجلات عوامل بسياري در نظر گرفته مي شود. عمده اين ...

نمایه سازی(قسمت سوم)

نمایه سازی(قسمت سوم)

نمایه سازی(قسمت سوم)

نمایه ESCI تامسون رویترز مجلات نمایه شده در نمایه جدید Emerging Sources Citation Index خود را با بيش از 2400 نشريه رونمايی ...

نمایه سازی(قسمت چهارم)

نمایه سازی(قسمت چهارم)

نمایه سازی(قسمت چهارم)

نمایه سازی(قسمت پنجم)

نمایه سازی(قسمت پنجم)

نمایه سازی(قسمت پنجم)

نمایه سازی(قسمت ششم)

نمایه سازی(قسمت ششم)

نمایه سازی(قسمت ششم)