بررسی پلاژیاریسم مقالات

این روزها وجود متون تکراری یا کپی شده در مقالات علمی با واکنش نامناسب مجلات رو به رو می شود که منجر به رد و یا توبیخ نویسندگان می گردد؛ بنابراین ریسک نکنید و مقالات خود را بررسی نمایید.

بدین منظور برای کسب اطمینان کافی از عدم وجود متون نامناسب که به کاهش احتمال چاپ و حتی توبیخ مجلات منجر می شوند، مقاله خود را برای ما ارسال کنید و آن را از این نظر بررسی نمایید و مطمئن باشید با مؤسسه ای کار می کنید که عضو سازمان جهانی اخلاق در پژوهش است و امنیت کافی در ارتباط با ارسال متون مربوطه در آن رعایت می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با ما مکاتبه نمایید.

سامانه هایی که از آنها در مؤسسه برای بررسی صحت محتوایی مقالات استفاده می شود عبارت هستند از:

-Grammarly

-iThenticate

که معروف ترین و رایج ترین ابزارها در دنیای پژوهش کنونی می باشند.