خدمات نگارش علمی و مشاوره پژوهشی

مؤسسه ضامن سلامتی دستیار پژوهشی اساتید و دانشجویان است و در امر پژوهش به آن ها یاری می رساند. این مؤسسه عضو سازمان اخلاق در پژوهش بین المللیCOPE) ) بوده و کلیه اصول اخلاقی پژوهش و نگارش علمی را ارج می نهد. شایان ذکر است که این مؤسسه به هیچ عنوان به اموری مانند نگارش پایان نامه، نگارش مقالات Fake یا بدون داده، داده سازی، تقلب علمی و سرقت ادبی مبادرت نمی ورزد.