کتاب مبانی مدیریت و سردبیری ژورنال های علمی

این کتاب که توسط دکتر مسعود شهابیان از ویراستاران علمی موسسه ضامن سلامتی به رشته تحریر درآمده است شامل قوانین و دستورالعمل های داخلی ژورنال علمی، مدیریت ژورنال علمی، افراد مرتبط با یک مجله، چک لیست های حیاتی هر مجله علمی، شیوه های تولید محتوای باکیفیت برای مجله، ویژگی های یک سردبیر علمی، راههای موفقیت یک مجله دانشگاهی،چالش های راه اندازی یک مجله علمی، ارتقای ژورنال علمی تازه تاسیس و معرفی یک نرم افزار مناسب برای مدیریت مجله علمی می باشد. همچنین در این کتاب فرایندهای انتشار مقالات پژوهشی نیز به تفصیل آورده شده است. موسسه ضامن سلامتی به کلیه مشتریان و مخاطبان خود خواندن این کتاب را توصیه می نماید.