رشد فردی با هدف تحصیل و کار در خارج از کشور

گام اول- شناخت فردی

شناخت فردی شامل:

1- شناخت تواناهای علمی و تحصیلی

2- شناخت علایق و هدف گذاری

3- شناخت نقاط قوت و ضعف

گام دوم- هدف گذاری

هدف گذاری شامل:

1- تعیین نوع مهاجرت شامل تحصیلی، کاری و غیره

2- تهیه یک رزومه مناسب برای مشخص شدن نقاط نیازمند تقویت

3- انتخاب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت

4- تدوین برنامه برای توسعه اهداف

گام سوم- اجرای برنامه

اجرای برنامه شامل:

1- تعیین نوع مهاجرت شامل تحصیلی، کاری و غیره

2- تهیه یک رزومه مناسب برای مشخص شدن نقاط نیازمند تقویت

3- انتخاب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت

4- تدوین برنامه برای توسعه اهداف

بازگشت به بالا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس