چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

اخلاق و انتشار

اخلاق و نویسندگان (بخش اول)

اخلاق و انتشار

متاسفانه انجام کارهای غیر اخلاقی در جامعه پژوهش های علمی و انتشار تحقیقات شیوع داشته و به شکل های مختلفی دیده می شود. چنانچه این کارهای غیر اخلاقی اتفاق بیفتند، بر پژوهش های بعدی تاثیر خواهند گذاشت. نکته حائز اهمیت این است که همواره همه پژوهشگران تمایل دارند تا از مقالاتی استفاده کنند که از نظر علمی قابل قبول بوده و ساختارهای اخلاقی به صورت کامل در آن حفظ شده باشد. علاوه بر این نویسندگان نیاز دارند تا به مقاله ای که قرار است از آن استفاده نمایند یا آن را مطالعه کنند اعتماد داشته باشند.

از مهم ترین استانداردهای اخلاقی این است که خواننده مطمئن باشد تا نام همه نویسندگان مقاله ذکر شده باشد و تعارض منافع بیان گردد. همچنین در صورتی که از نظر استانداردهای اخلاقی نفی شدند و یا پلاژیاریسم در مورد آن ها انجام گرفت حتما ذکر شود. بنابراین همه ژورنال های علمی باید ساختار و دستورالعمل های مشخص و دقیقی جهت حفظ و نگهداری استانداردهای اخلاقی داشته باشند تا اگر اقدامی غیر اخلاقی انجام گرفت چگونگی برخورد با آن ها مشخص باشد.

اخلاق و انتشار

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن