چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

نکاتی برای نوشتن بحث مقاله

نکاتی برای نوشتن بحث مقاله

بحث مقاله به هر دو زمان گذشته یا حال نوشته می شود، منتهی باید از یک زمان یکنواخت برای تمام متن استفاده کرد. در این بخش مقاله، یافته های اصلی، اهمیت و معانی آنها بررسی می گردد و شامل مبانی نظری و عملی، یافته ها و روش شناسی است.

در بحث مقاله، نتایج حاصله با نتایج پژوهش های قبلی مقایسه شده و تفاوت ها و شباهت ها و علل آنها مورد بحث قرار می گیرد. همچنین نقاط ضعف و قوت پژوهش و مفهوم نتایج بررسی می گردد. از اغراق در بحث باید پرهیز شود و حتی از نتایج حاصله نیز انتقاد گردد. در مورد اینکه نتایج بدست آمده چگونه نگرش و عملکرد نسبت به موضوع پژوهش را در آینده تغییر خواهد داد، نیز باید در این بخش صحبت شود. همچنین عوامل احتمالی که اعتبار پژوهش را زیر سوال می برد باید در این بخش ذکر گردد. مانند: طرح پژوهش، انتخاب نمونه ها، روش جداسازی گروه ها، درمان یا مداخله، ابزار اندازه گیری، متغيرهای مورد اندازه گيری، روش جمع آوری داده ها و روش های آماری. پیشنهادات برای انجام پژوهش های بیشتر نیز در این بخش مطرح می گردد.

عموما دو روش برای نگارش بحث موجود است. در روش اول، ابتدا یک خلاصه از نتایج حاصله در یک پاراگراف ذکر شده و سپس پاراگراف به پاراگراف هر نتیجه، مورد بحث قرار گرفته، تفسیر و تعبیر می شود. به این صورت که یک نتیجه توضیح داده شده و سپس با یافته های پژوهش های قبلی مقایسه، تفاوت ها و مشابهت ها ذکر می گردد. در صورتی که نتایج حاصله با یافته های پژوهش های قبل متفاوت باشد، علل احتمالی بحث می شود. همچنین اهمیت هر نتیجه، در پاراگراف مربوط به آن نتیجه ذکر شده و در رابطه با تاثیر این نتیجه بر دانش قبلی موضوع پژوهش و ایجاد تغییرات احتمالی بر نگرش و تفکر نسبت به موضوع پژوهش بحث می شود.

در روش دوم، ابتدا تاریخچه و پیشینه پژوهش بدون تکرار مطالب مقدمه مقاله، در یک یا دو پاراگراف مرور شده و در پاراگراف های بعدی هر نتیجه با نتایج مطالعات قبل مقایسه می گردد و تفاوت ها و شباهت ها و اهمیت هر نتیجه ذکر می شود.

عموما بحث با ذکر نتیجه گیری مقاله اتمام می یابد. نتیجه گیری می تواند پاراگراف اخر بحث بوده و یا به صورت یک بخش مجزا با عنوان مجزا در انتهای مقاله آورده شود. در نتیجه گیری مقاله، ایده اصلی به طور خلاصه تکرار شده و اهمیت یافته ذکر می گردد.

برای مشاوره در خصوص نگارش مقالات علمی پژوهشی و ارسال آن به مجلات معتبر علمی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برای مطالعه نکات مربوط به نگارش بخش نتایج مقاله، اینجا کلیک نمایید.

نکاتی برای نوشتن بحث مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top