چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

DOAJ پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان

DOAJ پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان

DOAJ) Directory of Open Access Journals) یکی از پایگاه های بین‌المللی برای نمایه سازی مجلات رایگان (Open Access) است و امکان جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می نماید. این پایگاه تمام موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش داده و مجلات این پایگاه بدون محدودیت و تمام متن در دسترس می‌باشند. در این پایگاه مقالات به روز شده نمایش می‌یابند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، حذف می گردند.  

ﺗﻌﺮﯾﻒ DOAJ از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد

مجلات دسترسی آزاد مجلاتی هستند که از خوانندگان یا موسسات آنها هزینه ای مطالبه نمی کنند و ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﭙﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﭼﺎپ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه می دهند.

  ویژگی های پایگاهDOAJ 

 • در دسترس بودن تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت
 • جامع بودن این پایگاه و در برگرفتن تمام موضوعات علمی
 • ساده بودن ساختار این پایگاه و دسترسی آسان به متن مقالات آن
 • به روز بودن این پایگاه و حذف مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد (می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد)
 • متنوع بودن آن از لحاظ دربرگرفتن زبان های مختلف و  گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در DOAJ

 • مجله ﺑﺎﯾﺪ ISSN داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • ﻫﻤﻪ اطلاعات و مقالات ﻣﺠﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای مجله ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن مجلات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ مجلات ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • برای دریافت مشاوره در خصوص افزایش کیفیت مجله و اقدام برای نمایه سازی مجله خود در نمایه DOAJ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
DOAJ پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله