051-38431199 : تلفن تماس

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقيق چه اهميتي دارد و ضرورت انجام اين پژوهش چيست و نتايج آن در چه زمينه‎اي از اهميت بيشتري برخوردار است.

– اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه‎های موجود چیست؟

– نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشي دارد؟

– نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظريه جدید یا توسعه و بسط نظریه‎های قبلی چگونه است؟

– اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه‎ریزان چیست؟

– نتایج مثبت اين تحقیق در ابعاد آموزشي و پژوهشي چه اثري دارد؟

– نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top