مقاله نویسی

مقاله نویسی

در هر مقاله ژورنال (Journal paper) یک یافته جدید علمی به طور کامل و شفاف بررسی می‌شود. در این نوع مقالات، مقایسه پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین انجام می‌گیرد و نتایج به صورت دقیق و مفصل توضیح داده می‌شوند.

انواع مقالات ژورنال

- مقالات اصلی (Original Paper)

- مقالات مروری (Review Paper)

- مقالات از نوع Letter

- مقالات (Short/ Rapid/ Brief Communication)