چکیده مقاله

قاعده سرانگشتی برای نوشتن یک چکیده خوب

در هنگام نوشتن چکیده، فرض کنید که همه مقاله در اختیار خوانندگان (به ویژه داوران) قرار نگرفته و تنها “عنوان + چکیده” در دسترس خوانندگان قرار می‎گیرد. بنابراین، باید از کامل بودن آن مطمئن باشید.

سبک نوشتن چکیده: چکیده فقط باید متن باشد (مثلا فرمولی نباید در آن گنجانده شود). هر چند بیشتر چکیده باید با جملات مجهول نگاشته شود، اما در صورت امکان یا لزوم می‎توان از جملات معلوم نیز بهره برد. از زمان گذشته برای نوشتن آن استفاده شود.

استراتژی: چکیده در واقع خلاصه کل مقاله بوده، و باید پس از پایان مقاله نوشته شود. بنابراین اگر دیگر بخش‎های مقاله به درستی نوشته شده باشد، کافیست که یک یا دو جمله آغازین از هر بخش از مقاله را برداشته و به همان ترتیب آنها را کنار هم گذاشته و با بازنویسی آنها چکیده را بسازیم. بنابراین، کل چکیده به شکل زیر بسته می‎شود:

چکیده: شامل یک جمله به عنوان مقدمه چکیده که مسئله را طرح می‎کند و از مقدمه مقاله گرفته می‎شود به اضافه جمله دیگری برای مطرح کردن روش‎های به کار رفته به اضافه چند جمله برای بیان مهم‎ترین نتایج به اضافه یک جمله برای بیان بخش نتیجه گیری مقاله.