نگارش

آیین نگارش

محقق باید ابعاد سه‎گانه محتوایي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. اكنون به بررسي اصول كلي آیین نگارش كه رعایت آن در تحریر مقاله علمي ضروري به نظر مي‎رسد، مي‎پردازیم.

- متن علمي تا حد ممكن باید مختصر و مفید باشد. به همین جهت لازم است از آوردن نقل قول‎هاي غیرضروري و حجم افزا، تفنن‎هاي شاعرانه و ذوقي، بیان‎هاي عاطفي واحساسي و گزافه‎نویسي اجتناب شود.

- از آوردن عبارت‎هاي مبهم، مغلق و پیچیده و واژه‎هاي نامأنوس باید احتراز گردد.

- باید از ذكر بندهاي طولاني و جمله‎هاي بلند خودداري شود.

- مطالب باید ساده، روان، جذاب و به گونه‎اي صریح و روشن بیان گردد.

- در نقل مطالب، ضروري است امانت داري را با ذكر مشخصات دقیق منبع رعایت نمود. هر چند در این باب نباید به دام افراط و تفریط كه حمل بر فضل فروشي یا سهل انگاري است افتاد.

- هر بخش از نوشته كه شامل یك اندیشه و مطلب خاصي است، باید در یك بند (پاراگراف) آورده شود.

- باید از به كار بردن كلمات مترادف به جهت افزایش حجم اجتناب شود.

- باید از به كار بردن افراطي حروف اضافه و حروف ربط در متن پرهیز گردد.

- باید از به كار بردن تعبیرهاي نامناسب و عامیانه و استعمال الفاظ ناروا و غیر اخلاقي احتراز شود.