ریجکت چکیده مقاله

دلایل عدم پذیرش چكیده یك مقاله در نشریات علمي

- ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین

- عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق

- نمونه‎گیري نامناسب

- عدم رعایت اصول مقاله‎نویسي مورد نظر نشریه

- عدم ذكر صحیح ارقام آماري

- فقدان بحث و پرداختن به نتایج

- چكیده‎هاي خیلي كوتاه و خیلي زیاد

- بي‎دقتي در تهیه متن (غلط تایپي، اشتباهات متن)

- عدم ارتباط موضوع مقاله با رویكرد نشریه