نحوه تهیه پرسشنامه

نحوه تهیه پرسشنامه

پرسشنامه ابزاري براي گردآوري اطلاعات و داده‎هاي مورد نياز در تحقيق، پايان‎نامه و غيره است و برای تهیه آن نياز به دانستن مراحل مختلف تحقيق با توجه به نوع روش بكار رفته می‎باشد. اصول تهيه پرسشنامه مستلزم رعايت موارد زير است:

- اهداف و سوالات تحقيق مشخص باشند. اين دو بايد در راستاي هم باشند.

- فرضيه‎ها مشخص باشند. بديهي است در آنصورت متغيرهاي مستقل و وابسته هم مشخص مي‎گردند.

- برای سنجش فرضیه نياز به ابزاري براي گردآوري اطلاعات می‎باشد. يكي از این ابزارها پرسشنامه است. براي سنجش هر فرضيه معمولاً (بستگی به نوع متغير) پنج، شش سوال در قالب طيف‎ها (مثلاً ليكرت، بوگاردوس، گاتمن،...) طراحي می‎شود كه بايد طوري تهيه و تنظيم شوند كه قادر به سنجش اين متغير درون فرضيه باشند. به عبارت ديگر بعد از طراحي و تهيه سوالات آن‎ها باید ارزيابي شوند و ميزان اعتبار آن‎ها با آلفاي كرونباخ به دست آید.

- سوالات هر فرضيه بهتر است زير هم قرار داده شود. اين كار سبب سهولت در تحليل آماري و نظم‎دهي به كار مي‎شود. نیازی نيست صورت فرضيه در پرسشنامه نهايي نوشته شود.

- سوالات جانبي و متغيرهاي زمينه‎اي لازم (مانند سن، تحصيلات، محل سكونت و ...) را مي‎توان در پرسشنامه گنجاند. بر اساس سلیقه محقق و عنوان تحقیق می‎توان این سوالات را در ابتدا یا انتهای پرسشنامه قرار داد.