نويسندگي

نويسندگي

شخصي نويسنده يا يكي از نويسندگان مقاله محسوب مي‎شود كه هر سه معيار زير را داشته باشد:

1. سهم قابل توجهي در حداقل يكي از فعاليت‎هاي زير داشته باشد:

الف) ارائه ايده پژوهشي يا طراحي مطالعه،

ب) جمع‎آوري داده‎ها،

ج) آناليز و تفسير.

2. در نوشتن مقاله به صورت نوشتن پيش‎نويس مقاله و يا مرور نقادانه آن كه منجر به اصلاح محتواي علمي مقاله گردد، نقش داشته باشد.

3. مقاله نهايي شده را مطالعه و تأييد كرده باشد.

نکته 1: در مواردي كه فرد يا افرادي سهم قابل توجهي در فرآيند پژوهش يا نگارش مقاله داشته‎اند به نحوي كه به نظر مي‎رسد شايستگي درج نام به عنوان يكي از نويسندگان را داشته‎باشند، اما تمامي سه معيار فوق در مورد آن‎ها صادق نمي‎باشد، درج نام اين فرد يا افراد به عنوان نويسنده با درخواست مكتوب نويسنده مسئول و در صورت تأييد كميته اخلاق دانشگاه يا مؤسسه محل انجام پژوهش بلامانع است. نويسنده مسئول موظف است كه از موافقت ديگر نويسندگان دست‎نوشته با اضافه شدن نام اين فرد يا افراد اطمينان حاصل كند.

نکته 2: تمامي نويسندگان بايد مسئوليت محتواي مقاله را در كليه زمينه‎هاي زير بپذيرند:

1. صحت مطالب مندرج در مقاله،

2. پايبندي به راهنماهاي اخلاقي عمومي و اختصاصي كشور در حفاظت از آزمودني انساني يا حيوانات در مطالعه انجام شده

3. اظهار تعارض منافع احتمالي خود بصورت مكتوب در هنگام ارسال مقاله.