DOAJ پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان

DOAJ پایگاهی برای نمایه کردن مجلات با دسترسی رایگان

DOAJ) Directory of Open Access Journals) یکی از پایگاه های بین‌المللی برای نمایه سازی مجلات رایگان (Open Access) است و امکان جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می نماید. این پایگاه تمام موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش داده و مجلات این پایگاه بدون محدودیت و تمام متن در دسترس می‌باشند. در این پایگاه مقالات به روز شده نمایش می‌یابند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، حذف می گردند.  

ﺗﻌﺮﯾﻒ DOAJ از ﻣﺠﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد

مجلات دسترسی آزاد مجلاتی هستند که از خوانندگان یا موسسات آنها هزینه ای مطالبه نمی کنند و ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن، اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﭙﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﭼﺎپ، ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه می دهند.

  ویژگی های پایگاهDOAJ 

 • در دسترس بودن تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت
 • جامع بودن این پایگاه و در برگرفتن تمام موضوعات علمی
 • ساده بودن ساختار این پایگاه و دسترسی آسان به متن مقالات آن
 • به روز بودن این پایگاه و حذف مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد (می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد)
 • متنوع بودن آن از لحاظ دربرگرفتن زبان های مختلف و  گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻼت ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش در DOAJ

 • مجله ﺑﺎﯾﺪ ISSN داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • ﻫﻤﻪ اطلاعات و مقالات ﻣﺠﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 • دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای مجله ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن مجلات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 • ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ مجلات ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • برای دریافت مشاوره در خصوص افزایش کیفیت مجله و اقدام برای نمایه سازی مجله خود در نمایه DOAJ با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
معرفی شاخص های IF، JIF و JRK

معرفی شاخص های IF، JIF و JRK

موسسه ISI برای اندازه گیری رتبه و اهمیت هر کدام از مجلات تحت پوشش خود سه شاخصه در نظر گرفته است:

 1. ضریب تاثیر (IF: Impact Factor)
 2. شاخص فوریت (Immediacy Index)
 3. نیمه عمر استناد (Cited Half-life)

با این وجود ممکن است در آیین نامه های مختلف ارتقاء پژوهشی با شاخص های دیگری مواجه شوید که به معرفی آنها می پردازیم.

شاخص IF

این شاخص کاربردی ترین شاخص در ارزیابی مجلات ISI می باشد که امروزه به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص در حقیقت نشان دهنده توانایی مجله در جذب مقالات با کیفیت است و با تقسیم تعداد ارجاعات به مقالات منتشر شده در دو سال اخیر مجله بر تعداد مقالات منتشر شده محاسبه می گردد. گاهی از میانگین ضریب تاثیر در کل دوران نمایه شدن در ISI نیز استفاده می گردد. این شاخص اساس راهیابی مجلات به نمایه ISI بوده و همه ساله توسط این موسسه برای مجلات محاسبه و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا Journal Citation Reports یا به اختصار JCR منتشر می شود.

شاخص JIF

موسسه ISI هر ساله میانگین ضریب تاثیر مجله در طول سالهای نمایه شدن در ISI) JIF) را نیز ارائه می کند. برای محاسبه JIF هر مجله، ضریب تاثیر در همه سال ها با هم جمع و بر تعداد سال های نمایه شدن در ISI تقسیم می گردد. همچنین میانگین انحرافات مطلق ضریب تاثیر سالانه از مقدار JIF نیز محاسبه می شود تا برای بهبود مجله افت و خیزهای آن مشخص گردد.

شاخص JRK

در انتهای هر سال مجلات مربوط به یک موضوع خاص براساس JIF رتبه بندی می گردند و مجله با بیشترین JIF با شماره یک و در صدر جدول و مجله با کمترین JIF در انتهای جدول قرار می گیرد. شاخص درجه بندی مجله JRK (Rank Journal) بین صفر و یک تغییر می کند و وقتی که JRK برای یک مجله در موضوعی خاص، یک باشد، یعنی در آن گرایش خاص علمی هیچ مجله ای نیست که درجه ی آن براساسJIF، بالاتر از مجله مورد نظر باشد. زمانیکه JRK برای یک مجله ۶۵ درصد باشد، بدان معنی است که در آن گرایش خاص، ۳۵ درصد مجلات براساس JIF، بالاتر از مجله موردنظر هستند.

در کل برای ارزیابی کیفیت یک مقاله بررسی IF، JIF و JRK مجله ای که مقاله در آن منتشر شده اهمیت فراوانی دارد. اگرچه این فاکتورها برای ارزیابی کافی نیستند ولی در حال حاضر این اتفاق نظر وجود دارد که مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در ISI، به علت رعایت استانداردهای علمی و قواعد نشر بین المللی، مهمترین مبنای تعیین میزان تولید علم هستند.

برای مشاوره در خصوص اعتبار مجلات و افزایش کیفیت مجله خود یا ارسال مقالات خود برای مجلات معتبر بین اللملی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

 

 

 

سایتیشن (Citation Index)

سایتیشن (Citation Index)

سایتیشن به معنای شاخص استنادی است که هر چقدر به منابع معتبر و مختلف استناد شود، به همان اندازه میزان شاخص استنادی یا سایتیشن مقاله افزایش می یابد.

میزان ارتباط ارجاعات مختلف با یکدیگر از طریق سایتیشن مشخص می شود. از این طریق نویسندگان قدیمی یا جدید بودن مقالات را درمی یابند و اطلاعات بیشتری در مورد مطالب منتشر شده قبلی کسب می کنند.

 

اهداف سایتیشن

 • ارزیابی مقالات علمی براساس میزان ارجاعات به آنها
 • شناساندن پیشینه های پژوهشی از طریق استنادها و ارجاعات
 • جستجو و بازیابی اطلاعات بصورت ساده
 • حذف مشکلات زبانی و مسائل مرتبط با واژگان در جستجوی اطلاعات

 

كاربردهای سایتیشن

 1. می توان مقالاتی که مطلب مورد نظر را مورد ارجاع قرار داده اند به راحتی پیدا نمود.
 2. ارجاعات قدیمی و نامشخص را اصلاح می نماید.
 3. آثار جدید دانشمندان و محققان در حوزه های تخصصی مختلف را معرفی می کند.
 4. برای بررسی پیشینه ادبی هر حوزه علمی مناسب می باشد.
 5. مقالات علمی را بررسی و ارزیابی می نماید.
 6. برای مشخص نمودن بهترین مجلات در یک حوزه تخصصی کاربرد دارد.
 7. استفاده از سایتیشن راه حل مناسبی برای جستجوی میزان استناد به یک مقاله است.
 8. شاخص استنادی برای رتبه بندی مجلات در حوزه موضوعی خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.
 9. برای یافتن مدت زمان مورد ارجاع واقع شدن مقالات و تعیین شاخص اچ‌ایندکس (h-index) مناسب می باشد.

 

راههای افزایش سایتیشن

 1. استفاده از رفرنس دهی های معتبر بیشتر
 2. استفاده از خوداستنادی بدین معنی که می توان به مقالات قبلی خود که مرتبط با موضوع فعلی هستند رفرنس دهی نمایید تا شاخص سایتیشن مقاله تان افزایش یابد.
 3. رفرنس دهی به مقالات پذیرفته شده در همایش ها و کنگره ها
 4. استفاده از مقالات اورجینالی که نویسنده اول آنها از شهرت خوبی برخوردار است.
 5. استفاده از عنوان های کوتاه ولی قابل فهم و استفاده نکردن از اسامی شهرها یا کشورها در عنوان
 6. ارسال مقالات برای سایتها و مجلات معتبر و دارای ضریب تاثیر
 7. ارسال مقاله برای مجلات معتبر و Open Access موجب می شود مقالات بیشتر در معرض دید قرار بگیرند و دیده شوند.
 8. ایجاد یک پروفایل شخصی در سایتها یا شبکه های اجتماعی مانند گوگل اسکولار(Google Scholar)  و در دسترس عموم قرار دادن مقالات که موجب افزایش میزان استنادها و تبع آن شاخص استنادی  (Citation Index)می گردد.

در صورت تمایل می توانید برای دریافت مشاوره جهت افزایش شاخص استنادی مقالات خود با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

نکاتی درباره مدیریت مجلات علمی

نکاتی درباره مدیریت مجلات علمی

چشم انداز

جمع اوری مطالب در خصوص اهداف و زمینه فعالیت، ساختار و شکل انتشار مجله باعث می گردد که چشم انداز بلند مدت مجله مشخص شود و موسسان مجله بدانند که چرا باید مجله منتشر شده، دارای چه محتوایی باشد و چگونه باید ارائه گردد.

چه کسی برای موفق شدن یا شکست خوردن یک مجله علمی پاسخگو است؟

 پاسخ این پرسش ممکن است در مجلات علمی مختلف براساس ساختار آن موسسه یا دانشگاه حامی متفاوت باشد. ولی عموما سه گروه مهم در این امر دخیل هستند که با بیان نقش و مسئولیت های هر یک از این سه گروه از ایجاد تعارض در مسئولیت های بین آنها جلوگیری می شود.

هیات تحریریه

هیات تحریریه نظارت بر مدیریت اجرایی یک مجله علمی را بر عهده داشته و بر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن تمرکز می کند تا مطمئن باشد که مجله علمی براساس چشم انداز مدیریت می شود. هیات تحریره در مجلات علمی مختلف ممکن است نقش ها و مسئولیت های متفاوتی داشته باشد که از ارائه نقش مشورتی در برخی از آنها شروع شده و ممکن است در برخی دیگر، هیات تحریریه در کنار گروه سردبیری نقش مهمی در پیگیری فعالیت های روزانه مجله داشته باشد. به همین دلیل ممکن است به هیات تحریریه، هیات ویراستاران نیز گفته شود. اندازه و تعداد هیات تحریریه بستگی به چشم انداز و عملکرد مجله علمی دارد.

مالک یا حامی مجله علمی

مالک مجله علمی یک انجمن تخصصی، شرکت تجاری، دانشگاه یا ... است که برای موفقیت تجاری مجله تلاش زیادی می کند و ممکن است تمایل داشته باشد که مجله علمی با داشتن مشترکان و تبلیغات مناسب، از نظر مالی روی پای خود بایستد. شفافیت ارتباط بین گروه سردبیری و مالک مجله علمی اهمیت زیادی دارد و باعث می گردد که آنها بدانند که دقیقا چه انتظاراتی از یکدیگر دارند. سردبیر باید در تصمیم گیری های مربوط به محتوای علمی مجله مستقل و آزاد باشد. برخی مجلات علمی این موضوع را صراحتا در چشم انداز و هدف خود ذکر می نمایند. عموما سردبیر توسط مالک مجله برای مدت زمانی محدود استخدام می شود و قراردادی بین وی و مالک وجود دارد که در آن موضوعاتی مانند استقلال سردبیر در تصمیم گیری، دور انتشار مجله و ... صراحتا قید می گردد.

ناشر

مالک و ناشر مجله علمی غالبا یکی هستند ولی اکنون این نظریه وجود دارد که بهتر است مالک مجله علمی با ناشر قرارداد ببندد. چون اگرچه اولویت اصلی برای مالک محتوای علمی است ولی ناشر ممکن است اولویت های دیگری داشته باشد که می تواند شامل زمان بندی ارسال مجله برای مشترکان، درآمد مالی از تبلیغات و ... باشند. همچنین ناشر ممکن است انتظار داشته باشد که در برخی از موارد دیگر مثلا برگزاری کنگره های علمی هم با مجله علمی همکاری داشته باشد.

در صورت تمایل می توانید برای دریافت مشاوره جهت افزایش کیفیت مجله و نحوه مدیریت آن با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

ایجاد شرایط مناسب برای ارسال پیش نویس مقالات

ایجاد شرایط مناسب برای ارسال پیش نویس مقالات

پیش نویس مقالات، مواد اولیه برای ایجاد یک مجله علمی هستند و در صورتیکه پیش نویس های کافی به مجله ای ارسال نگردد ادامه حیات مجله ممکن نخواهد بود. بسیاری از مجله های علمی بصورت فصل نامه آغاز بکار می نمایند ولی ممکن است به دلیل عدم ارسال پیش نویس مقالات کافی، ادامه انتشار آنها با شکست مواجه گردد. این امر عموما به دلیل عدم برنامه ریزی کامل و دقیق می باشد. همواره برای پیش نویس مقاله مجلات زیادی وجود دارد که می توانند آن را به چاپ برسانند. در حقیقت بین مجله های علمی مختلف، برای اینکه مقاله با کیفیت بالا را منتشر کنند رقابت وجود دارد. همواره مقالات با کیفیت مطلوب برای مجله هایی ارسال خواهند شد که منظم منتشر شده، پذیرش یا رد مقالات در آنها سریعا مشخص گردیده و ارتباط بین مجله و نویسنگان بصورت دائم و همراه با احترام باشد.

اگر یک مجله علمی پیش نویس مقالات کافی نداشته باشد، بهتر است با یکی از مجله های علمی که در همان موضوع منتشر می شود ادغام گردد.

به منظور ادامه حیات یک مجله علمی بایستی راهکارهایی انتخاب شود که نویسندگان به آن اعتماد کنند. اگر تنها مقالات افراد محدود به یک انجمن علمی یا دانشگاه در مجله علمی منتشر شود اعتماد عمومی از آن سلب خواهد شد. برای جذب مقالات بیشتر، مجله علمی باید دستورالعمل کلی داشته باشد، خدمات مطلوبی به نویسندگان ارائه کند و روش ارسال پیش نویس ها شفاف باشد. روش های زیر در مجله های علمی مختلف برای افزایش اعتماد نویسندگان استفاده می شود.

 • ارسال پیش نویس مقاله باید در ساده ترین و کارامدترین روش ممکن باشد.
 • بهتر است مجله های علمی سعی کنند که با انجمن های علمی مختلف ارتباط داشته باشند.
 • در هر شماره مجله علمی حتما تنوعی از مقالات گوناگون وجود دارد.
 • خوانندگان و نویسندگان توسط چاپ نامه به سردبیر یا نظرات در محتوای مجله علمی مشارکت داده می شوند.
 • ساختار نواورانه ای در مجله علمی وجود داشته باشد.
 • مطالب دیگری مانند مرور کتاب، اخبار، کنگره های علمی یا ... به مجله اضافه شود.
 • نظم در انتشار مجله وجود داشته باشد.

در صورت تمایل می توانید برای دریافت مشاوره جهت افزایش کیفیت مجله با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.