طرح کسب و کار و برنامه ریزی مالی

به منظور انتشار یک ژورنال علمی موفق باید مقالاتی با کیفیت بالا در ژورنال علمی منتشر شوند تا مجله برای اکثر خوانندگان و مخاطبان ارزشمند باشد و البته این فرآیند نیازمند مدیریت دقیق منابع مالی و پرسنلی است.

تصمیم گیری های دقیق و عالمانه تجاری و مالی برای ادامه حیات ژورنال علمی ضروری هستند. در ژورنال های علمی توجه ویژه به موضوعات مالی مهم است و سردبیر می بایست در مورد منابع مالی که می تواند جذب کند و امکانات بالقوه ناشی از آن صاحب نظر باشد. هم چنین سردبیر یا گروه سردبیری می بایست هزینه ها را به طور مداوم پایش کنند تا مبادا هزینه ای انجام شود که آن ها توانایی پرداخت آن را نداشته باشند و بدین ترتیب ژورنال علمی با مشکل مالی جدی مواجه گردد.

طرح کسب و کار و برنامه ریزی مالی

همیشه آماده سازی منابع مالی برای یک ژورنال علمی در حال انتشار کار بسیار مشکلی است ولی سردبیر باید تعیین کند که آیا این ریسک با موفقیت همراه خواهد بود یا خیر. برای ژورنال های علمی منتشر شده، ارزیابی مالی مداوم برای تعیین چگونگی بهبود فرآیندهای موجود بسیار مهم است تا بتوانند کیفیت کار خود را توسعه دهند (به عنوان مثال انتشار منظم یا استخدام افراد دیگری برای ژورنال علمی).

مؤسسان یک ژورنال علمی باید تلاش کنند که از ابتدا ساختار مدیریتی قوی شامل ویراستاران و کارمندان دفتر ژورنال را گرد هم آورند. مسائل مالی و آموزش دو نکته لازم و کلیدی برای دستیابی به این هدف است و بدون آن ها در درازمدت مجله به کیفیت پایینی می رسد یا از بین می رود.

برای تأسیس یک ژورنال علمی موفق نیاز است که به صورت دوره ای تجزیه و تحلیل مدیریت راهبردی (شامل نقاط ضعف، قدرت، فرصت ها و تهدیدها) را برای ژورنال علمی انجام دهید. این امر به مؤسسان کمک خواهد کرد تا زمینه هایی را بشناسند که می تواند کیفیت مجله را بهبود دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با ما در ارتباط باشید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
اخلاق و تبلیغات

اخلاق و تبلیغات

بسیاری از ژورنال های علمی، تبلیغات را برای چاپ می پذیرند که پذیرش این تبلیغات برای ادامه حیات ژورنال بسیار ضروری است. شایان ذکر است که این تبلیغات نباید در تصمیم گیری های گروه سردبیری تاثیرگذار باشد. در ژورنال های علمی زیست پزشکی، اغلب تبلیغات از سوی شرکت های داروسازی برای فرآورده های جدید آن ها انجام می شود. یک ژورنال علمی بایستی دستورالعمل مشخصی در مورد چگونگی پذیرش تبلیغات داشته باشد و سردبیر باید همه استانداردهای اخلاقی برای پذیرش تبلیغات را مدنظر قرار دهد. مواردی که در تهیه دستورالعمل برای پذیرش تبلیغات مدنظر قرار می گیرد به شرح زیر است:

  • تبلیغات مربوط به فرآورده دارویی که ثابت شده مضر است نباید انجام شود.
  • تبلیغات ژورنال علمی نباید در انحصار یک یا دو شرکت بزرگ باشد به طوری که خوانندگان ژورنال چنین تعبیر کنند که تبلیغات این شرکت روی حوزه سردبیری اثر دارد و سوگیری در محتوای مجله وجود دارد.
  • بهتر است که تبلیغات بین مقالات چاپ نشوند و در ابتدا یا انتهای مجله چاپ گردند. دلیل این موضوع آن است که ممکن است برای خوانندگان این فرضیه به وجود آید که مقاله ای تایید کننده فرآورده دارویی ذکر شده در نزدیکی آن است.
  • حوزه سردبیری باید آگاه باشد که در تبلیغات مبالغه نشود و ادعاهای نادرستی در آن ها منتشر نگردد. ضروری است که فقط حقایق در تبلیغات وجود داشته باشد و چنانچه ادعای نادرستی در تبلیغی وجود داشت نباید چاپ شود. 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
اخلاق و حوزه سردبیری

اخلاق و حوزه سردبیری

تضاد منافع

تضاد منافع هنگامی برای حوزه سردبیری، داوران یا کارکنان یک ژورنال علمی به وجود می آید که ارتباطات شخصی، رقابت های دانشگاهی یا روابط مالی بین ایشان و ارسال کنندگان پیش نویس مقالات به وجود آمده باشد. این امر در نحوه قضاوت آن ها در مورد مقاله اثر نامطلوب می گذارد. سردبیر همواره باید از ارسال کنندگان مقاله بخواهد که هرگونه تعارض منافعی را در مورد هر مقاله به سردبیر یا گروه سردبیری اطلاع دهند. به عنوان مثال ممکن است مقاله به وسیله یکی از اعضای هیات تحریریه ارسال شود که در این مورد آن عضو هیات تحریریه نباید در مورد آن مقاله اظهار نظر کند و باید ارزش گذاری آن مقاله را به فرد دیگری واگذار نماید.

ژورنال علمی بهتر است دستورالعمل واضحی برای رویارویی با چنین وقایعی داشته باشد. تعدادی از ژورنال های علمی، ارسال مقاله از طرف اعضای هیات تحریریه و گروه سردبیری را قبول نمی کنند و در مرحله اول آن را رد می کنند. بنابراین به منظور دوری از سوگیری، ژورنال علمی می بایست دستورالعمل صریحی برای چنین پیش نویس مقالاتی داشته باشد تا خوانندگان مطمئن باشند که تصمیم گیری برای انتشار مقاله بر اساس امتیاز علمی مقاله می باشد نه بر اساس ارتباطات غیر علمی بین کارکنان ژورنال علمی و نویسندگان.

 

رازداری

پیش نویس مقالات یا قسمت هایی از آن یا نظرات داوران می بایست از دسترس افراد غیر مسئول دور باشد. به عنوان مثال گاهی ممکن است داوری از داده های یکی از مقالات چاپ نشده برای مقاله خود استفاده کند. بنابراین مجله باید دستورالعمل های بسیار سخت گیرانه ای در مورد رازداری افراد شاغل در ژورنال علمی داشته باشد تا بتواند مطمئن باشد که داوران به تمام مسئولیت های اخلاقی در مورد نویسندگان مقالات آگاهی دارند. البته شایسته است که در ژورنال علمی دستورالعملی در مورد روش برخورد با این قانون شکنی نیز وجود داشته باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
اخلاق و نویسندگان (بخش دوم)

اخلاق و نویسندگان - بخش دوم

فریبکاری

به ارائه یافته های غیر واقعی، تغییر داده ها یا گزارش گزینشی یافته ها فریبکاری می گویند. تشخیص فریبکاری در مرحله اول ارسال مقاله برای مجله بسیار سخت است اما حوزه سردبیر و داوران می بایست در مورد امکان وقوع فریبکاری آگاه باشند زیرا این قضیه بسیار جدی است و در صورت وقوع، اعتماد از مطالعه سلب شده و به روح تحقیقات علمی آسیب وارد می شود. در صورت اثبات این اتفاق، اعتماد جامعه علمی از نویسندگان مقاله و موسسه حمایت کننده از مطالعه سلب خواهد شد.

 

پلاژیاریسم

به استفاده از متن، داده ها یا ایده های دیگران (منتشر شده یا نشده) بدون ذکر نام نویسنده پلاژیاریسم گفته می شود. در این حالت هیچ گونه اسمی از نویسندگان مقاله اصلی برده نمی شود. این امر خصوصا در میان نویسندگان غیر انگلیسی زبان بسیار شایع می باشد. چنانچه نویسنده ای تصمیم دارد از دیگری نقل قول کند حتما باید رفرنس به صورت کامل ذکر شود و کلمات داخل «...» بیان شوند. در حال حاضر به کمک برخی از نرم افزارهای تخصصی، شناسایی پلاژیاریسم بسیار آسان است.

 

ارسال مجدد مقاله

این اتفاق زمانی رخ می دهد که مقاله ای که قبلا برای مجله ای ارسال شده به صورت هم زمان برای مجله دیگری هم ارسال شود. دلیل غیر اخلاقی بودن این کار این است که در صورت انتشار، تعارضی بین مجلات برای حق مالکیت چاپ پیش خواهد آمد. همچنین انتشار یک مقاله در بیش از یک ژورنال علمی مشکلات متنوعی مانند سوگیری در یافته های مقالات مروری و متاآنالیز به وجود خواهد آورد. علاوه بر آن، هیچ ژورنالی تمایل ندارد مقاله ای را چاپ کند که قبلا در مجله ای دیگر هم منتشر شده است. تمامی ژورنال های علمی باید به صورت شفاف از نویسندگان درخواست کنند تا در هنگام ارسال مقاله عنوان کنند که مقاله در مجله دیگری تحت بررسی نیست یا قبلا در مجله دیگری منتشر نشده است.

 

ارسال پیش نویس به چند ژورنال علمی

این موضوع زمانی ایجاد می شود که یک پروژه تحقیقاتی توسط دو یا چند گروه مجزا به صورت مقالات جداگانه نوشته شود و آن ها از نگارش و ارسال آن اطلاع نداشته باشند. منتشر کردن چنین مقالاتی وقت خوانندگان و داوران را ضایع می کند.

 

رقابت پیش نویس ها

این نوع رقابت زمانی وجود دارد که چندین مقاله بر اساس یک مطالعه نوشته شود اما دو یا تعداد بیشتری نویسنده آن ها را نگارش کنند. چنانچه این امر اتفاق بیفتد اصالت مطالعه کاهش یافته و موضوع حق تالیف و کپی رایت هم ضایع می شود. هنگامی که یک محتوای علمی در چندین مجله مختلف منتشر شود، چاپ این مقالات در صورت یکسان بودن آنالیز آماری غیر اخلاقی است. اما اگر روش آنالیز آماری متفاوت باشد می توان طبق قوانین و دستور العمل های ژورنال علمی آن را منتشر نمود.

 

تخلف از قانون شکنی و کپی رایت

برخی از ژورنال های علمی هنگام سابمیت مقالات به نویسندگان اعلام می کنند که آن ها بدون موافقت ناشر اجازه استفاده از مقاله را ندارد و نویسندگان حتی برای انتشار قسمتی از مقاله (مانند انتشار برخی تصاویر و جداول) نیاز است از ژورنال اجازه بگیرند. بنابراین مهم است که ژورنال علمی از نویسندگان درخواست کند که در صورت انتشار مقاله در کنفرانس علمی یا جایی دیگر، این موضوع را اطلاع دهند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ضامن سلامتی با ما در ارتباط باشید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)
اخلاق و نویسندگان

 

هدایت مطالعهاخلاق و نویسندگان (بخش اول)

آگاهی به وفاداری نویسندگان به استانداردهای اخلاقی برای تحقیقات زیست پزشکی که در مورد انسان ها و حیوانات وجود دارد (مانند رضایت آگاهانه، احترام به حق خروج از مطالعه، حق قضاوت بیماران و ...) برای ژورنال علمی مهم است. بنابراین همه مقالات باید از نظر استانداردهای اخلاقی ارزیابی شوند. ژورنال علمی در صورت نیاز ممکن است برخی مدارک را که تایید کننده اجرای استانداردهای اخلاقی در یک مطالعه است درخواست کند.

متاسفانه در برخی از کشورها کمیته اخلاق نشر در پژوهش وجود ندارد بنابراین ژورنال های علمی می بایست نقش موثری در ترفیع و تشویق ایجاد آن ها داشته باشند (مثلا نویسندگان باید تشویق شوند تا از دستورالعمل های اخلاقی پیروی کنند و مجله باید دستور العمل های مربوط به آن را در وب سایت مجله قرار دهد).

 

نویسندگی مقالات

ممکن است در مورد اینکه چه کسانی در فهرست نویسندگان مقاله باید ذکر شوند، توافقی وجود نداشته باشد. ولی طبق دستورالعمل «نیازهای یکپارچه برای پیش نویس مقالات»، صرفا نگارش و ویرایش یک مقاله باعث نمی شود که نام کسی به عنوان نویسنده مقاله ذکر شود. نویسنده مقاله به کسی اطلاق می شود که حضور فعال در همه فرآیندهای یک مقاله شامل ایده پردازی، پروپوزال نویسی، جمع آوری داده ها، آنالیز داده ها، توضیح و تفسیر یافته ها، نگارش پیش نویس مقاله و بازنگری آن، نقد و تایید نهایی پیش نویس مقاله جهت ارسال به مقاله را داشته باشد.

نویسنده مهمان به مدیر گروه یا موسسه ای که تحقیق زیر نظر آن انجام شده است اطلاق می شود. نظارت بر گروه پژوهشی به عنوان شرط نویسندگی تلقی نمی شود و افرادی که معیارهای نویسندگی را ندارند باید در قسمت سپاسگزاری نام آن ها ذکر شود.  

شبح نویسنده به کسی گفته می شود که نگارش و ویراستاری پیش نویس نهایی مقاله را انجام دهد یا پیش نویس مقاله را بازنگری کند و از نظر نگارش ارتقا دهد و یا پیش نویس مقاله را بر اساس دستورالعمل یک ژورنال علمی تصحیح نماید. که این افراد هم معیارهای مربوط به نویسندگی را ندارند و در قسمت سپاسگزاری می توان نام آن ها را ذکر کرد.

 

منابع مالی

گاهی نویسنده برای انجام کار پژوهشی از شخص یا یک شرکت مبلغی دریافت می کند که این کار ممکن است در یافته های پژوهشی تاثیر بگذارد. بنابراین لازم است در هنگام ارسال مقاله حتما این گونه ارتباطات ذکر شود.

 

تضاد منافع

هنگامی از لفظ تضاد منافع استفاده می شود که منافع خاصی از انتشار یک مقاله (به جز اعتبار علمی مقاله) نصیب نویسنده شود. کسب منافع دیگر برای نویسنده ممکن است موجب سوگیری در یافته ها و نتیجه گیری مقاله شود و تصمیم گیری نادرستی را در پژوهش ایجاد کند. بنابراین ضروری است که این موضوع در هنگام ارسال مقاله به مجله حتما ذکر شود و در تصمیم گیری های نهایی مد نظر سردبیر قرار گیرد. بسیاری از ژورنال های علمی از نویسندگان درخواست می کنند که هرگونه تضاد منافعی را در هنگام ارسال مقالات بیان کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات موسسه ضامن سلامتی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ارسال ديدگاه (0 ديدگاه)