بارسازی استخوان جمجمه

بارسازی استخوان جمجمه

بسیاری در اثر سوانح دچار نقص در استخوان های پهن مانند لگن و جمجمه می شوند. در این بیماران نیاز است که بازسازی بافت استخوانی با یک جایگزین مصنوعی انجام گیرد که این جایگیری به صورت موفقی یا دایمی در بدن بیمار قرار میگیرد. با کمک فناوری پرینت سه بعدی می توان نقص یا دیفکت استخوانی را مجدد طراحی نموده و در محل موردنظر به صورت جراحی تعبیه نمود. اما تهیه این مدل مصنوعی که به صورت اختصاصی برای هر بیمار باید طراحی و ساخته شود؛ کاری تخصصی و فنی است. که متخصصین ورزیده پزشکی و پرینت سه بعدی با همکاری یکدیگر آن را آماده و جایگذاری می نمایند.

تاریخ

02 بهمن 1393

برچسب ها

درمانی