چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

افراد مرتبط با ژورنال علمی

افراد مرتبط با ژورنال علمی

معاون سردبير یکی از افراد مرتبط با ژورنال علمی، معاون سردبیر می باشد. این شخص از اعضای حوزه سردبیری است که با سردبیر در انجام دادن وظایف وی همکاری نموده و هر کدام جزئی از وظایف سردبیر را بر عهده دارند. این افراد معمولا توسط دبیر یا هیأت تحریریه انتخاب گردیده و صاحب امتیاز مجله […]

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن