انواع

انواع مقالات پژوهشی

انواع مقالات پژوهشی مقالات به دو دسته کلی تقسیم می شوند: مقالات مجله مقالات کنفرانسی تفاوت مقالات مجله و کنفرانسی: معمولا اعتبار و ارزش مقالات مجله بالاتر از مقالات کنفرانسی است. دلیل این امر نیز داوری دقیق تر(Peer review) مقالات مجله است. صحت و اعتبار نتایج در مقالات مجله بالاتر از مقالات کنفرانسی است. البته […]

Scroll to top