تاخیر در انتشار

چرا در بحث داوری همتا رعایت تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش آخر)

4. گسترش اجتماع داوران می تواند به کاهش تبعیض جغرافیایی یا  تضاد منافع در بحث داوری همتا کمک کند بر اساس گزارش محققان، تبعیض جغرافیایی در حوزه داوری همتا بسیار رایج است و غالبا در بین محققان از مناطق نوظهور تولید کننده تحقیق و مناطق غیر انگلیسی زبان بیشتر احساس می شود. در حالیکه سوگیری […]

Scroll to top