یافته ها مقاله

هشت گام برای ایجاد رئوس مطالب موثر

آماده کردن رئوس مطالب مهمترین گام در فرآیند ایجاد یک دست نوشته برای انتشار در مجله است. رابطه رئوس مطالب با دست نوشته نهایی دقیقا مشابه رابطه نقشه یک خانه به خانه تمام شده می باشد. هدف از رئوس مطالب تقسیم کردن نوشته های کل مقاله به بخش های کوچک تر است. یک فهرست خوب، […]

چک لیست ها (قسمت دوم)

همانطور که در مبحث قبل (قسمت اول چک لیست ها) بیان کردیم، تمامی ژورنال های علمی می توانند با توجه به نحوه مدیریت خود و همچنین برنامه ریزی های کلی انجام شده، چک لیست ها ی استانداردی برای تک تک فرآیندهای انجام شده در ژورنال علمی ایجاد کنند که به یکسان سازی عملکرد افراد مختلف […]

نکاتی برای نوشتن یافته های مقاله

نکاتی برای نوشتن یافته های مقاله نتایج پژوهش باید بدون تفسیر و واضح، با استفاده از فعل معلوم یا مجهول و به زمان گذشته نوشته شود. برای ارائه نتایج می توان از متن، جدول، تصویر یا ترکیبی از آن ها استفاده نمود ولی باید از تکرار مطالب پرهیز نمود. نمودارها، اشکال و جداول بایستی واضح […]

Scroll to top