PubMed

نکات تخصصی در مورد چاپ مقاله در PubMed

محققان پس از دفاع از پایان نامه، به دنبال استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ آن هستند. چاپ مقاله در مجلات معتبر که در PubMed نمایه شده باشند رویایی برای هر محقق است. مقالات منتشر شده در PubMed همانند معیاری قابل ارزیابی عمل می کنند که موفقیت پژوهشی شما را نشان می دهند. با […]

ISI ،Scopus و PubMed: انتخاب بهترین مجله بر اساس نمایه

با مشارکتی شدن روز افزون علم و چند رشته ای شدن آن، محققان باید مطمئن شوند که تحقیقات به موقع مورد بررسی قرار گرفته اند. محققانی که قصد دارند مقالات خود را منتشر کنند به  دنبال مجلاتی هستند که توسط پایگاه داده های پیشرو و معتبر (مانند: ISI ،Scopus و PubMed) نمایه شده باشند. نمایه […]

چگونه بهترین ژورنال را براساس نمایه آن انتخاب کنیم؟

هنگامیکه علم به شکل قابل توجهی مشترک و بین رشته ای شود، محققان موظفند اطمینان حاصل کنند که تحقیقاتشان در زمان مناسب انجام شود! محققانی که مایل به انتشار مقالات خود هستند به دنبال ژورنالی هستند که توسط پایگاه داده ای معتبر و برجسته نمایه شده باشد. نمایه سازی برای اعتبار، دسترسی دیگران و شهرت […]

نمایه سازی

اعتبارهر ژورنال بر اساس تعداد چکیده ها و نمایه های آن ژورنال ارزیابی می شود. شاهد بودیم که در چند سال گذشته نویسندگان برای انتشار مقالات خود به دنبال مجلات دارای نمایه بودند. همانطور که می دانید یکی از الزامات ارتقا در دانشکده های پزشکی چاپ مقاله در مجلات دارای نمایه معتبر است. با این […]

چگونه مقاله خود را به PubMed ارسال کنیم

(PubMed Central (PMC پایگاهی رایگان است که به میلیون ها مقاله عمدتا در زمینه علوم پزشکی و علوم زیستی از پایگاه داده MEDLINE دسترسی دارد. آرشیو این پایگاه توسط کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده در انستیتو ملی سلامت (NIH) نگهداری می شود و به نویسندگان و ناشران این امکان را می دهد تا اطلاعات را […]

رتبه بندی مجلات خارجی

رتبه بندی مجلات خارجی برای بررسی اعتبار مجلات خارجی بایستی ابتدا تفاوت های موسسات نمایه کننده مجلات را بدانیم. در حالت کلی، چهار ایندکس کننده معتبر بین المللی، در علوم مختلف وجود دارند که عبارتند از: شرکتتامسون رویترز(Thomson Reuters) ، شرکت الزویر (Scopus)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پابمد (PubMed) که در زمینۀ […]

راهنمای نمایه ‎سازی نشریات در پایگاه‎ های معتبر علمی

ﻳﻜﻰ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺳﺎبقه آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ، ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮار ﻣﻜﺮرات و اﺗﻼف زﻣﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً آﮔﺎﻫﻰ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻛﻪ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده‌ اﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ […]

Scroll to top