051-38431199 : تلفن تماس

پرداخت هزینه چاپ مقالات

این فرم برای پرداخت هزینه جاپ مقاله (Publication charge) برای مجلات طرف قرارداد موسسه طراحی شده است. لطفا در صورتی که ایمیل پرداخت هزینه چاپ را از مجله موردنظر خود، دریافت کرده اید، این فرم راتکمیل نموده و سپس با انتخاب کد مقاله خود، اقدام به پرداخت نمایید.

  • لطفا آخرین فایل های مقاله شامل متن کامل، صفحه عنوان، نمودارها و تصاویر و فایل Endnote مراجع را به پیوست ارسال نمایید.
    فایل ها را به اینجا بکشید
  • مالیات ارزش بر افزوده
    قیمت: 0 تومان
  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

Scroll to top