چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چک لیست ها (قسمت دوم)

همانطور که در مبحث قبل (قسمت اول چک لیست ها) بیان کردیم، تمامی ژورنال های علمی می توانند با توجه به نحوه مدیریت خود و همچنین برنامه ریزی های کلی انجام شده، چک لیست ها ی استانداردی برای تک تک فرآیندهای انجام شده در ژورنال علمی ایجاد کنند که به یکسان سازی عملکرد افراد مختلف شاغل در ژورنال کمک کند. در ادامه چک لیست ها ی باقیمانده را شرح می دهیم.

چک لیست ها
چک لیست ها

مواد و روش ها (وابسته به نوع مطالعه متغیر است)

– روش و زمان و مکان انجام مطالعه ذکر شود.

– روش انتخاب شرکت کنندگان و چگونگی انتخاب آنها بیان گردد.

– معیارهای ورود و خروج از مطالعه به میزان کافی توضیح داده شود.

– تعداد شرکت کنندگان خارج شده از مطالعه ذکر گردد و در مورد اثر آنها بر یافته های مطالعه بحث شود.

– مشخصات مربوط به شرکت کنندگان توصیف گردد.

– شیوه گرفتن رضایت آگاهانه از بیماران بیان گردد و همچنین ذکر شود که پژوهشگران به چه روشی معیارهای اخلاقی را رعایت کرده اند.

پرسش نامه ای که برای جمع آوری داده ها از آن استفاده شده به صورت کامل توضیح داده شود.

-روش و فرآیندهای آزمایشگاهی، مواد و وسایلی که از آنها استفاده شده دقیقا ذکر شود.

– دلایل استفاده از روش جدید بیان شود.

– جنس و گونه حیوانات یا گیاهانی که در مطالعه از آنها استفاده شده، به صورت کامل توضیح داده شود.

– دوز داروهای مورد استفاده برای درمان ذکر شود و طریقه محلول سازی و رقیق کردن آنها بیان شود.

– پیامد و نتیجه نهایی توضیح داده شود.

– روش تعیین حجم نمونه شرح داده شود.

– نام ژنریک داروها و کارخانه سازنده بیان شود.

– جزئیات روش های آماری استفاده شده (به عنوان مثال کدام نرم افزار و چه نسخه ای) به صورت کامل توضیح داده شود.

– ارزش p-valve به صورت کامل ذکر گردد.

یافته ها

یافته ها به صورت مختصر و با ترتیب منطقی بیان شده باشند.

– تمامی یافته های بدست آمده گزارش شوند.

– همه یافته های معنی دار در متن مقاله ذکر گردند.

– اعداد گزارش شده، صحت کافی داشته باشند.

– فاصله اطمينان ها ذکر شده باشد.

جداول و تصاویر

– همه جداول و تصاویر به متن ارجاع گردد و شماره آنها موجود باشد.

– بین محتوای جداول و تصاویر و متن تطابق وجود داشته باشد.

– جداول و تصاویر، بدون مطالعه متن هم قابل فهم باشند.

– هر ستون و ردیف جدول یک عنوان داشته باشد.

– نام گذاری جداول به روش صحیح باشد.

– هر کدام از تصاویر و جداول عنوان داشته باشند.

– اگر جداول پیچیده و خیلی بزرگ هستند در صورت امکان آن ها را به دو یا سه جدول تقسیم کرد.

– اگر جداول کوچک باشند در صورت امکان اطلاعات آنها را به متن منتقل کرد.

– همه اعداد با ارزش توضیح داده شوند.

– در صورت امکان از چندین جدول کوچک، یک جدول بزرگ تهیه کرد.

– اعداد ذکر شده دقت کافی داشته باشند.

– درصدها تا یک یا دو رقم اعشار بیان شوند.

– مقیاس در اشکال ذکر شده باشد.

– نمودار ها دارای محور x و y باشند.

بحث و نتیجه گیری

یافته ها مختصرا ذکر شوند.

– پاسخ به سوال اصلی مطالعه داده شود.

– ارزش یافته ها ارزیابی شوند.

– یافته ها با سایر مطالعات موافق و مخالف منتشر شده، مقایسه شوند.

– در مورد همه یافته های مطالعه بحث شده باشد.

– بحث متناسب و قابل قبول در مورد یافته های غیر قابل انتظار انجام شود.

– نتیجه گیری بر اساس یافته ها باشد.

– به پرسش های بی پاسخ اشاره گردیده و بیان شود در آینده چه کارهایی می تواند انجام شود.

منابع

– همه منابع به صورت دقیق ذکر شوند.

– اکثر منابع جدید باشند.

– بیش از حد به کتاب و گفتگوهای شخصی یا کنفرانس ها ارجاع نشود.

نگارش ارجاع منابع بر اساس دستورالعمل ژورنال علمی باشد.

– ارجاع به منابع فقط در متن مقاله باشد و چکیده فاقد ارجاع باشد.

– ترتیب ارجاع به منابع صحیح باشد.

بررسی قبل از چاپ

عمومی

طراحی و صفحه آرایی به صورت مناسبی انجام شده باشد.

– سر برگ/ پانوشت ها در محل صحیح خود باشند (عموما عنوان کوتاه مقاله و اسم نویسنده اول نوشته می شوند).

– عناوین و زیر عنوان های مقاله صحیح بوده، فضای مناسبی داشته و فاصله گذاری آنها صحيح باشد.

– فهرست ژورنال علمی بر اساس نام مقالات همین شماره باشد.

– پاراگراف ها به صورت صحیحی به اتمام برسند (نه اینکه مقداری از جمله مانده باشد و به پاراگراف بعدی منتقل شود).

– فاصله بین پاراگراف ها و تیترها رعایت شود.

– پانوشت ها صحیح بوده و با متن یکپارچگی داشته و هیچ گونه اشتباهی در آنها وجود نداشته باشد.

– اندازه پانوشت ها مناسب و کوچکتر از متن باشد.

– اگر متن بیشتر از یک ستون است، هم ترازی در ستون ها اعمال شود.

– فضای خالی صفحه خیلی زیاد یا کم نباشد.

تصاویر

– همه اعداد، کلمات و تیترهای تصاویر صحیح باشند.

تصاویر ارتباط صحیحی با متن داشته باشند.

– تصاویر در محل مناسب در صفحه قرار گیرند و تا حد امکان نزدیک به متن مربوط به خود قرار دهید.

– تصاویر در جایی از متن قرار گیرند که به آنها ارجاع شده است.

– عکس ها در محل مناسب بوده، طرح بندی و اندازه آنها مناسب بوده و سرعت مطالعه متن را برای خوانندگان کاهش ندهند.

جداول و محتوای آماری

– ردیف ها و ستون های جداول بررسی شوند.

– تیترهای هر ستون و محل آنها با دقت بررسی شود.

– طرح بندی ستون ها و ردیف ها کامل باشد.

– فضای کافی در بالا و پایین یافته ها و نزدیک به متنی که به آن ارجاع داده شده وجود داشته باشد.

– سمبل های ویژه در زیر جداول به صورت صحیح ذکر شده باشد (مانند: ¥، α، µ و …).

چک لیست ها (قسمت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن