چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چكيده مقاله

چكيده مقاله

در آغاز مقاله پژوهشي، خلاصه‎اي بسيار فشرده از مراحل و نتايج پژوهش آورده مي‎شود. چكيده به خواننده كمك مي‎كند تا به سرعت از محتواي مقاله آگاه شود. اغلب خوانندگان ابتدا چكيده يك مقاله را مطالعه مي‎كنند و بر اساس برداشت‎هاي خود تصميم به مطالعه مقاله مي‎گيرند. به عبارت ديگر، خلاصه به مانند ويترين هر مقاله عمل مي‎كند. بنابراين سعي كنيد چكيده را گيرا بنويسيد و نكات اصلي پژوهش را در آن منظور كنيد. چكيده بايد يافته‎هاي مهم پژوهش را به طـور خلاصه ارائه دهد و هر چند كوتاه است اما بايد متضمن نكات اصلي باشد. معمولاً چكيده مقالات از 150 تا 250 واژه تشكيل شده‎است. اما براي تهيه آن بايد ضوابط هر مجله را رعايت كنيد (اين ضوابط در قسمت دستورالعمل تهيه مقاله قيد مي‎شود). چهار بخش عمده هر چكيده عبارتست از:
1. هدف: در اين قسمت موضوع پژوهش و هدف تحقيق در صورت امكان در يك يا دو جمله بيان مي‎گردد. 
2. روش بررسي: در اين قسمت آزمودني‎ها با ذكر ويژگي‎هاي ضروري مانند روش نمونه‎گيري، تعداد، نوع، جنس و مانند آن‎ها مشخص مي‎شوند. همچنين روش آزمايش شامل ابزارها و دستگاه‎ها، شيوه جمع‎آوري داده‎ها، نام آزمون‎هاي آماري و ساير موارد ضروري بيان مي‎گردد.
3. یافته‎ها: يافته‎ها شامل سطح معني‎دار آماري است و نتايج اصلي به دست آمده در حد امكان در يك يا دو جمله بيان مي‎گردد. در این قسمت بهتر است از صفات مبهم استفاده نكنيد. 
4. بحث: تفسير نتايج از نظــر اهميت و كاربردهاي احتمالي در اين قسمت و تا حد امكان در يك يا دو جمله بيان مي‎گردد.
 
 
 
 
 
چكيده مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله