چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

مقاله ISI چگونه ارزیابي مي‎شود؟

مقاله ISI چگونه ارزیابي مي‎شود؟

از جمله عوامل مورد ارزیابي و رعایت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ISI، كمیته علمي منتخب مجله، تنوع بین‎المللي مقاله‎هاي چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن مي‎باشد.

این گزارش حاوي اطلاعات ارزشمندي پیرامون مجله‎ها و رتبه‎بندي آن‎ها مي‎باشد. فاكتور تأثیر (Impact Factor)، براي نخستین بار در سال 1995 و توسط بنیانگذار ISI گارفیلد (Garfield) مطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزینش بهترین مجله‎ها به كار رفت. حقیقت این است كه این فاكتور ابزار كاملي براي اندازه‎گیري كیفیت مقاله‎ها نمي‎باشد، بلكه چون روش بهتري وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به دیگر معیارها براي ارزیابي علمي از مزایایي برخوردار است، لذا عموما مورد استفاده قرار مي‎گیرد. JCR بیش از 7500 مجله معتبر را در حدود 200 حوزه موضوعي از سال 1997 به بعد در بر مي‎گیرد و با استفاده از آن مي‎توان مجله‎ها را در حوزه‎هاي تخصصي، طبقه‎بندي و شاخص‎هاي رتبه‎بندي آن‎ها را بررسي كرد. JCR در دو نسخه موجود است، نسخه علمي آن در‎بر‎گیرنده بیش از 5900 ژورنال علمي و نسخه علوم اجتماعي مشتمل بر 1700 ژورنال است. JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراك قابل بررسي است.

 

 

مقاله ISI چگونه ارزیابي مي‎شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

نگارش تخصصی متاآنالیز

با کد تخفیف metaz سفارش تو ثبت کن