مقاله نویسی

مقاله نویسی

در هر مقاله ژورنال (Journal paper) یک یافته جدید علمی به طور کامل و شفاف بررسی می‌شود. در این نوع مقالات، مقایسه پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین انجام می‌گیرد و نتایج به صورت دقیق و مفصل توضیح داده می‌شوند.

انواع مقالات ژورنال

مقالات اصلی (Original Paper)

مقالات مروری (Review Paper)

مقالات از نوع Letter

مقالات (Short/ Rapid/ Brief Communication)

مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top