051-38431199 : تلفن تماس

ساختار مقاله

ساختار مقاله

علمي نوشتن مقاله مستلزم داشتن طرحي مدَّون است. در گزارش یك تحقیق نه تنها باید ارزش‎هاي محتوایي را مراعات كرد، بلكه باید از ساختار روشمندي نیز پیروي كرد. امروزه تحقیقات فراواني انجام مي‎شود، اما تنها بخش كوچكي از آن‎ها در مقالات منتشر مي‎گردد. یكي از دلایل آن، عدم مهارت محقق در تهیه و تدوین ساختاري مقاله علمي است. ساختار مقاله و تهیه گزارش از یك پژوهش علمي با توجه به روش به كار گرفته شده در پژوهش، متفاوت است. دانشمندان در یك تقسیم بندي كلي، روش‎هاي استفاده شده در علوم را به دو دسته تقسیم مي‎كنند. روش‎هاي كمي كه در آن‎ها از داده‎های کمی در تحقیق استفاده می‎شود (تحقیقات میداني) و روش‎هاي كیفي كه در آن‎ها از داده‎هاي كیفي (تحقیقات كتابخانه‎ای) استفاده مي‎شود.

ساختار مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top